Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāzina pirms remontdarbu uzsākšanas dzīvoklī?

Iestājoties siltākam laikam, iedzīvotāji aktīvi atsākuši remontdarbus dzīvokļos, turklāt tikai vasarā ir iespējams nomainīt radiatorus un dvieļu žāvētājus, gatavojoties nākamajai apkures sezonai. Šajā rakstā lasiet par to, kur un kādos gadījumos jāvēršas, plānojot remontdarbus dzīvoklī.

Kas jādara pirms jaunu radiatoru vai dvieļu žāvētāju iegādes un uzstādīšanas?

Sildelementus (radiatorus) dzīvoklī var mainīt bez saskaņošanas ar būvvaldi, taču pirms tam klientiem ir jāvēršas pie SIA “Ogres Namsaimnieks”, lai saņemtu tehniskos noteikumus (maksas pakalpojums). Informāciju par tālākajām darbībām var saņemt, darba laikā zvanot uz Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114. Jaunus radiatorus varēs iegādāties saskaņā ar tehniskajos noteikumos norādīto informāciju, tomēr vislabāk šo darbu uzticēt sertificētiem speciālistiem. Kad ir zināma diena, kurā tiks veikta radiatoru nomaiņa, vēlreiz jāsazinās ar Klientu apkalpošanas nodaļu un jāsamaksā par apkures stāvvadu atslēgumu. Mainot dvieļu žāvētāju pret līdzīgu, tehniskos noteikumus saņemt nav nepieciešams, bet vismaz divas dienas iepriekš jāsaskaņo veicamo darbu laiks ar pārvaldnieku.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Kas jādara pirms cita veida remontdarbu uzsākšanas?

Pirmkārt, dzīvokļu īpašniekiem būtu jāvēršas būvvaldē, lai noskaidrotu, vai darbus nepieciešams saskaņot. Vajadzības gadījumā būvvaldē būs jāiesniedz attiecīgi dokumenti, kā to paredz Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.

Veicot kosmētisko remontu, nemainot telpu plānojumu un to lietošanas veidu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, skaņas izolāciju vai pārsegumus starp stāviem, remontdarbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo.

Kādos gadījumos nepieciešams saskaņot remontdarbus būvvaldē?

 • Veicot vienkāršotu atjaunošanu, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas (piemēram, ja remonta gaitā ir paredzēta pārplānošana, nojaucot vai izbūvējot kādu nenesošu starpsienu), būvvaldē iesniedzama apliecinājuma karte.
 • Mainot dzīvokļa vai telpu lietošanas veidu, neveicot pārbūvi, būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts.
 • Ja pārbūves (kapitālā remonta) laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt, vai arī tie atrodas koplietošanas telpās (piemēram, ja būvniecības laikā paredzēta durvju ailas izbūve nesošajā sienā, koplietošanas inženierkomunikāciju pārbūve vai citi funkcionāli un tehniski uzlabojumi), nepieciešams izstrādāt būvprojektu. Tāpat jāņem vērā, ka lielāku atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas gadījumā pirms to uzsākšanas jāsaņem arī pārējo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kuru viņi sniedz, pieņemot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Ja dzīvojamā māja ir kopīpašums, tad ir iespējami gadījumi, kuros nepieciešama visu kopīpašuma īpašnieku piekrišana.

Ņemiet vērā:

 • Būvvaldes speciālisti var veikt kontroli, apsekojot objektu remontdarbu laikā.
 • Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
 • Pēc būvdarbu veikšanas būs jāsaņem jauna telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta jeb tā sauktais tehniskās inventarizācijas plāns.

Kurā diennakts laikā dzīvoklī nedrīkst veikt remontdarbus?

Ogres novadā dzīvojamo telpu remontu ir aizliegts veikt:

 • Darba dienās laikā no plkst. 21:00 līdz 8:00.
 • Sestdienās, svētdienās un svētku dienās laikā no plkst. 17:00 līdz 10:00.

(Ogres novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” 4.2. punkts.)

Kas vēl jāņem vērā, veicot remontdarbus dzīvoklī?

 • Dzīvokļa īpašniekam par veicamajiem remontdarbiem ir jāinformē pārvaldnieks.
 • Veicot jebkāda veida remontdarbus dzīvoklī, kas var radīt neērtības pārējiem dzīvokļu īpašniekiem (troksnis, kāpņu telpas piegružošana, aktīva kāpņu telpas vai lifta izmantošana būvniecības atkritumu un būvmateriālu nešanai), par remontdarbu veikšanas laiku būtu vēlams informēt arī kaimiņus, piemēram, izvietojot informāciju pie ziņojumu dēļa kāpņu telpā.
 • Lai gan dienas laikā remontdarbus dzīvoklī atļauts veikt, iespējams, no trokšņošanas varētu atturēties laikā, kad maziem kaimiņu bērniem ir diendusa.

Kur likt būvgružus pēc remontdarbiem dzīvoklī?

Remontdarbu veicējam pašam jāparūpējas par radušos būvgružu utilizāciju un no saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas. Būvgružus aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai novietot pie sadzīves atkritumu konteineriem!

Vairāk informācijas par būvgružiem ŠEIT.

Svarīgi:

Aicinām iedzīvotājus informēt būvvaldi, ja ir aizdomas par patvaļīgu būvdarbu veikšanu kādā no dzīvokļiem, lai būvinspektors var apsekot konkrēto dzīvokli un pārbaudīt darbu likumību. Nav pieļaujama nesošo būvkonstrukciju pārbūve bez attiecīgas būvniecības dokumentācijas. Nepareizi veikti būvdarbi var radīt plaisas un negatīvi ietekmēt ēkas būvkonstrukciju nestspēju.

Related Posts

Arhīvi