Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Pakalpojumu apraksti

Informācija par SIA “Ogres Namsaimnieks” sniegtajiem pakalpojumiem

Pakalpojuma nosaukums:TEHNISKO NOTEIKUMU SAGATAVOŠANA SILDĶERMEŅU MAIŅAI DZĪVOKLĪ
Pakalpojuma apraksts:Pirms sildķermeņu maiņas dzīvoklī obligāti jāsaņem SIA “Ogres Namsaimnieks” tehniskie noteikumi sildķermeņu maiņai.
Tehnisko noteikumu sagatavošanu klienti var pieteikt visu gadu (arī apkures sezonā).
Sildķermeņu maiņu nedrīkst veikt apkures sezonā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:27.53 EUR (ar PVN).
Par pakalpojumu jāveic priekšapmaksa.
Rēķins tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto klienta e-pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:Jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda dzīvoklī esošo radiatoru vai konvektoru parametri – radiatoriem sekciju skaits, konvektoriem izmērs centimetros. Iesniegumam jāpievieno kadastrālās uzmērīšanas lietas (inventarizācijas lietas) kopija, kas nepieciešama sildķermeņu pieslēgšanas tehniskās shēmas sagatavošanai.
Pakalpojuma nosaukums:APKURES SISTĒMAS IZLAIŠANA PIRMS REMONTDARBIEM, UZPILDĪŠANA UN ATGAISOŠANA PĒC REMONTDARBIEM
Pakalpojuma apraksts:Pirms sildķermeņu maiņas dzīvoklī nepieciešama apkures sistēmas izlaišana.
Pakalpojumu veic SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Apkures sistēmas izlaišana netiek veikta apkures sezonā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju par remontdarbu veikšanas laiku, saskaņojot pakalpojuma sniegšanu ar SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:63.43 EUR (ar PVN).
Par pakalpojumu jāveic priekšapmaksa.
Rēķins tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto klienta e-pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms remontdarbu veikšanas jāiesniedz iesniegums, norādot remontdarbu veikšanas datumu un laika periodu, kad nepieciešama apkures sistēmas izlaišana.
Pakalpojuma nosaukums:KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS IZLAIŠANA PIRMS REMONTDARBIEM UN UZPILDĪŠANA PĒC REMONTDARBIEM
Pakalpojuma apraksts:Pirms remontdarbiem, kas skar karstā ūdensapgādes sistēmu un saistīti ar karstā ūdens padeves pārtraukumu, SIA “Ogres Namsaimnieks” jāpiesaka karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana.
Pakalpojumu veic SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju par remontdarbu veikšanas laiku, saskaņojot pakalpojuma sniegšanu ar SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:63.43 EUR (ar PVN).
Par pakalpojumu jāveic priekšapmaksa.
Rēķins tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto klienta e-pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms remontdarbu veikšanas jāiesniedz iesniegums, norādot remontdarbu veikšanas datumu un laika periodu, kad nepieciešama karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana.
Pakalpojuma nosaukums:AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS IZLAIŠANA PIRMS REMONTDARBIEM UN UZPILDĪŠANA PĒC REMONTDARBIEM
Pakalpojuma apraksts:Pirms remontdarbiem, kas skar aukstā ūdensapgādes sistēmu un saistīti ar aukstā ūdens padeves pārtraukumu, SIA “Ogres Namsaimnieks” jāpiesaka aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana.
Pakalpojumu veic SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju par remontdarbu veikšanas laiku, saskaņojot pakalpojuma sniegšanu ar SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:42.29 EUR (ar PVN).
Par pakalpojumu jāveic priekšapmaksa.
Rēķins tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto klienta e-pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms remontdarbu veikšanas jāiesniedz iesniegums, norādot remontdarbu veikšanas datumu un laika periodu, kad nepieciešama aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana.
Pakalpojuma nosaukums:INDIVIDUĀLA LĪGUMA SLĒGŠANA AR DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDNIEKU PAR ATSEVIŠĶAM DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM PIEDEROŠĀS KOPĪPAŠUMĀ ESOŠĀS DOMĀJAMĀS DAĻAS PĀRVALDĪŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU
Pakalpojuma apraksts:Līgums jāslēdz dzīvokļa īpašniekam, kurš ieguvis īpašuma tiesības uz dzīvokli daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
Individuālie apsaimniekošanas līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem tiek slēgti dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un noslēguši dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā visiem dzīvokļu īpašniekiem saistošu pārvaldīšanas līgumu ar SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:Jāiesniedz iesniegums, kurā norāda nekustamā īpašuma adresi, dzīvokļa īpašnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
Ja līgumu dzīvokļa īpašnieka vārdā slēdz dzīvokļa īpašnieka pilnvarotā persona, jāiesniedz apliecināta pilnvaras kopija.
Līgumu var parakstīt:
• klātienē SIA “Ogres Namsaimnieks” birojā Mālkalnes prospektā 3, Ogrē,
• elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Pakalpojuma nosaukums:SASKAŅOJUMS ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA SLODZES PALIELINĀŠANAI DZĪVOKLĪ
Pakalpojuma apraksts:Piesakot AS “Sadales tīkls” elektrības pieslēguma slodzes (kW) un ievadaizsardzības aparāta jeb drošinātāja nominālās strāvas (A) palielināšanu dzīvoklī, nepieciešams saņemt pārvaldnieka saskaņojumu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:Jāiesniedz dzīvokļa īpašnieka iesniegums ar lūgumu saskaņot elektrības pieslēguma slodzes palielināšanu dzīvoklī.
Iesniegumam jāpievieno AS “Sadales tīkls” izsniegti tehniskie noteikumi un atbilstoši aizpildīta AS “Sadales tīkls” “Nepieciešamo saskaņojumu un iesniedzamo dokumentu veidlapa” (saite uz veidlapu – skat. dokumenta 3. lpp.).