Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Pārvaldīšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veic šādas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības:

 • dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
  • dzīvojamās mājas sanitārā apkope
  • siltumenerģijas piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju
  • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai)
  •  dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
  • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana
  • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana
 • pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība
 • dzīvojamās mājas lietas vešana
 • līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku
 • informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām

SIA “Ogres Namsaimnieks” veic arī citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, atbilstoši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku gribai un maksātspējai.