Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par iestādi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks darbību uzsāka 2018. gada 1. jūlijā, pēc Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizācijas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus Ogrē un Ogres novadā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks piedāvā un nodrošina:

 • individuāli aprēķinātu apsaimniekošanas maksu katrai dzīvojamai mājai
 • dažādus rēķinu apmaksas veidus
 • klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv darbību
 • diennakts avārijas dienestu
 • klientu informatīvo tālruni
 • līgumu slēgšanu un regulārus norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem
 • dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa apsekošanu, uzraudzību un uzlabošanu
 • dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību veikšanai nepieciešamo tehnisko un personāla nodrošinājumu
 • darbu ar debitoriem un parādu piedziņas procesu
 • konsultācijas par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem
 • dzīvokļu īpašnieku kopsapulču un aptauju organizēšanu
 • u. c.

SIA “Ogres Namsaimnieks” veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošina arī siltumapgādes ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību Ogrē.

Privātuma atruna

Pārzinis:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081

Juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Tālruņa numurs: 65049100

Elektroniskā pasta adrese: info@ogresnamsaimnieks.lv

Datu apstrāde notiek saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums:

1. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b apakšpunkts)

2. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c apakšpunkts)

Datu apstrādes galvenie principi:

1. dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi

2. tiek apstrādāti tikai tie dati, kas nepieciešami apstrādes mērķu sasniegšanai

3. dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta to drošība, tajā skaitā aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus

4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams mērķiem, kādiem attiecīgos datus apstrādā, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nosaka citu glabāšanas laiku

Jautājumu gadījumā par datu apstrādi, lūdzam sazināties ar datu pārzini, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@ogresnamsaimnieks.lv vai sūtot iesniegumu uz adresi: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001