Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Struktūra

Administratīvais departaments

Departamenta vadītājs uzrauga, koordinē un kontrolē Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļas, Juridiskās un iepirkumu nodaļas, Finanšu nodaļas, personāla, lietvedības, darba aizsardzības un IT procesu pārvaldības funkciju izpildi.

Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļa nodrošina sabiedrības pamatdarbību klientu apkalpošanas, attīstības un sabiedrisko attiecību jomā.

  1. Klientu apkalpošanas jomā nodaļa veic klientu apkalpošanu klātienē, saņem un reģistrē fizisko personu iesniegumus, atbild uz klientu tālruņa zvaniem, savas kompetences ietvaros sagatavo atbildes uz personu iesniegumiem, nodrošina metodisko materiālu izstrādi, konsultē dzīvokļu īpašniekus par sabiedrības pamatdarbības jautājumiem, kā arī veic citas funkcijas, kas attiecas uz klientu apkalpošanas nodrošināšanu.
  2. Attīstības jomā nodaļa plāno un koordinē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu, kā arī dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu sagatavošanu un virzību, kā arī veic citas funkcijas, kas attiecas uz dažādu projektu izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās.
  3. Sabiedrisko attiecību jomā nodaļa sagatavo aktuālo informāciju par sabiedrības darbību un tās sniegtajiem pakalpojumiem, ievieto aktuālo informāciju sabiedrības mājas lapā, kā arī sabiedrības sociālo tīklu kontos, sadarbojas ar medijiem, kā arī veic citas funkcijas, kas attiecas uz sabiedrisko attiecību nodrošināšanu.

Juridiskā un iepirkumu nodaļa nodrošina SIA “Ogres Namsaimnieks” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Līgumu sagatavošanas un slēgšanas procesus, atbilžu sagatavošanu, tiesvedības, iepirkumu organizēšanu, konsultēšanu, u.tml..

Finanšu nodaļa nodrošina SIA “Ogres Namsaimnieks” finanšu līdzekļu plānošanu, izmantošanu, uzskaiti un aprites dokumentēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sīku uzskaiti par līdzekļu izlietojumu, atskaišu sagatavošanu Valsts iestādēm, rēķinu izrakstīšanu.

Ēku apsaimniekošanas departaments

Departamenta vadītājs uzrauga, koordinē un kontrolē Ēku inženiertīklu nodaļas, Teritoriju uzkopšanas nodaļas, Remontu nodaļas un Avārijas dienesta funkciju izpildi, kā arī pārrauga daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Mājas lietas uzturēšanu un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu.

Ēku inženiertīklu nodaļa nodrošina nepārtrauktu darbību SIA “Ogres Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmā, karstā ūdensapgādes sistēmā, aukstā ūdensapgādes sistēmā, iekšējās lietus kanalizācijas sistēmā, mājas drenāžas sistēmā un kanalizācijas notekūdeņu sistēmā. Ēku inženiertīklu nodaļa veic dzīvojamo māju  inženiertīklu tehniskā stāvokļa novērtēšanu un nepieciešamo remontdarbu plānošanu. Ēku inženiertīklu nodaļa nodrošina avārijas situāciju likvidēšanu visos ēku inženiertīklos, nodrošina jaunu siltummezglu izgatavošanu jauniem SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem. Ēku inženiertīklu nodaļa nodrošina individuālo siltummezglu automātiskās regulēšanas sistēmas parametrus (dispečerizācija).

Avārijas dienests darbojas 24 stundu režīmā 7 dienas nedēļā. Avārijas dienests veic avārijas situācijas lokalizēšanas darbus ēku iekšējos un ārējos inženiertīklos, klientu apkalpošanu pa tālruni, pieņemot informāciju par radušos avārijas situāciju. Avārijas dienestā saņemto informāciju nodod valsts un pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, iestādēm un par avārijas situācijām apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājās nodod SIA “Ogres Namsaimnieks” nodaļām.

Teritoriju uzkopšanas nodaļa organizē, nodrošina un veic apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu un koplietošanas telpu apkopi un uzturēšanu, Ogres pilsētas teritoriju apkopi un uzturēšanu, kas ietver koku un krūmu kopšanu, zāģēšanu, izciršanu un izvešanu, kā arī ceļazīmju, ielu nosaukumu zīmju, aizsargbarjeru un signālstabiņu uzstādīšanu, to remontu, uzturēšanu, nomaiņu un redzamības atjaunošanu.

Remontu nodaļa organizē Sabiedrības apsaimniekošanā esošā dzīvojamā fonda remonta darbus. Veido un realizē obligāto darbu un pasākumu plānu, kas saistīti ar dzīvojamo māju tehnisko apkopi, to uzturēšanu un kārtējiem remontiem, izvērtējot un nosakot šo darbu izpildes periodiskumu, nepieciešamo darba laika izlietojumu, materiālus, inventāru, transporta pakalpojumu un citu nepieciešamo izmaksu posteņus. Organizē un veic pilsētas labiekārtošanas un autobusa pieturu, soliņu, atpūtas vietu remonta darbus. Kontrolē Nodaļas atbildībā esošo līgumu izpildi, kvalitāti un termiņus, kā arī plāno un veic Nodaļas darbam nepieciešamo preču, pakalpojumu, materiālu iepirkumus. Savas kompetences ietvaros sniedz maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar Sabiedrības apstiprinātu cenrādi.

Siltumapgādes nodaļa

Siltumapgādes nodaļa nodrošina siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī tirdzniecību. Nodrošina katlu māju nepātrauktu darbību un drošu ārējo siltumapgādes tīklu darbību, pārvadot siltumenerģiju  līdz piederības robežai ar patērētāju (ievads ēkā, vai noslēgierīce, ārpus ēkas vai ēkas iekšpusē). Siltumenerģijas ražošana notiek 12 katlu mājās, kurās siltumenerģija tiek ražota dabasgāzes ūdensildāmajos katlos. Papildus pašu saražotajai siltumenerģijai, siltumenerģija tiek ieprikta no koģenerācijas stacijām, kā arī biomasas (šķeldas) katlu mājas. Siltumenerģijas pārvade un sadale tiek nodrošināta izmantojot siltumapgādes tīklus ar kopējo garumu virs 25 km (ieskaitot pašvaldības un privātos siltumapgādes tīklus). Siltumapgādes nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumenerģijas padevi klientiem.