Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Struktūra

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” struktūra

Izpilddirektors uzrauga, koordinē un kontrolē Klientu apkalpošanas nodaļas, Juridiskās un iepirkumu nodaļas, Finanšu nodaļas, Teritorijas uzkopšanas nodaļas, Remontu nodaļas un IT procesu pārvaldības funkciju izpildi, kā arī personāla vadītāja, lietveža, darba aizsardzības vecākā speciālista, ekonomista, projekta koordinatora un apkopēju darbu.

Klientu apkalpošanas nodaļa nodrošina sabiedrības pamatdarbību klientu apkalpošanas un sabiedrisko attiecību jomā.

  1. Klientu apkalpošanas jomā nodaļa veic klientu apkalpošanu klātienē, saņem un reģistrē fizisko personu iesniegumus, atbild uz klientu tālruņa zvaniem, savas kompetences ietvaros sagatavo atbildes uz personu iesniegumiem, nodrošina metodisko materiālu izstrādi, konsultē dzīvokļu īpašniekus par sabiedrības pamatdarbības jautājumiem, kā arī veic citas funkcijas, kas attiecas uz klientu apkalpošanas nodrošināšanu.
  2. Sabiedrisko attiecību jomā nodaļa sagatavo aktuālo informāciju par sabiedrības darbību un tās sniegtajiem pakalpojumiem, ievieto aktuālo informāciju sabiedrības mājas lapā, kā arī sabiedrības sociālo tīklu kontos, sadarbojas ar medijiem, kā arī veic citas funkcijas, kas attiecas uz sabiedrisko attiecību nodrošināšanu.

Juridiskā un iepirkumu nodaļa nodrošina SIA “Ogres Namsaimnieks” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, t. sk. līgumu sagatavošanas un slēgšanas procesus, atbilžu sagatavošanu, tiesvedības, iepirkumu organizēšanu, konsultēšanu, u. tml.

Finanšu nodaļa nodrošina SIA “Ogres Namsaimnieks” finanšu līdzekļu plānošanu, izmantošanu, uzskaiti un aprites dokumentēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sīku uzskaiti par līdzekļu izlietojumu, atskaišu sagatavošanu valsts iestādēm, rēķinu izrakstīšanu.

Teritorijas uzkopšanas nodaļa organizē, nodrošina un veic apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu un koplietošanas telpu apkopi un uzturēšanu, Ogres pilsētas teritoriju apkopi un uzturēšanu, kas ietver koku un krūmu kopšanu, zāģēšanu, izciršanu un izvešanu, kā arī ceļazīmju, ielu nosaukumu zīmju, aizsargbarjeru un signālstabiņu uzstādīšanu, to remontu, uzturēšanu, nomaiņu un redzamības atjaunošanu.

Remontu nodaļa organizē SIA “Ogres Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošā dzīvojamā fonda remonta darbus. Veido un realizē obligāto darbu un pasākumu plānu, kas saistīti ar dzīvojamo māju tehnisko apkopi, to uzturēšanu un kārtējiem remontiem, izvērtējot un nosakot šo darbu izpildes periodiskumu, nepieciešamo darba laika izlietojumu, materiālus, inventāru, transporta pakalpojumu un citu nepieciešamo izmaksu posteņus. Organizē un veic pilsētas labiekārtošanas un autobusa pieturu, soliņu, atpūtas vietu remonta darbus. Kontrolē nodaļas atbildībā esošo līgumu izpildi, kvalitāti un termiņus, kā arī plāno un veic nodaļas darbam nepieciešamo preču, pakalpojumu, materiālu iepirkumus. Savas kompetences ietvaros sniedz maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” apstiprinātu cenrādi.

Siltumapgādes nodaļa nodrošina siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī tirdzniecību. Nodrošina katlu māju nepārtrauktu darbību un drošu ārējo siltumapgādes tīklu darbību, pārvadot siltumenerģiju līdz piederības robežai ar patērētāju (ievads ēkā vai noslēgierīce, ārpus ēkas vai ēkas iekšpusē). Siltumenerģijas ražošana notiek 12 katlu mājās, kurās siltumenerģija tiek ražota dabasgāzes ūdens sildāmajos katlos. Papildus pašu ražotajai siltumenerģijai siltumenerģija tiek iepirkta no koģenerācijas stacijām, kā arī biomasas (šķeldas) katlu mājas. Siltumenerģijas pārvade un sadale tiek nodrošināta, izmantojot siltumapgādes tīklus ar kopējo garumu virs 25 km (ieskaitot pašvaldības un privātos siltumapgādes tīklus). Siltumapgādes nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumenerģijas padevi klientiem.