Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāzina pirms remontdarbu uzsākšanas dzīvoklī?

Remontdarbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo, ja tiek veikts kosmētiskais remonts (parasti tas ietver daļēju sienu un griestu izlīdzināšanu, krāsošanu, tapešu pārlīmēšanu, flīzēšanu, grīdas seguma, apmaļu nomaiņu, santehnikas, apgaismes iekārtu nomaiņu un citus darbus, kas neskar telpas pamatkonstrukcijas, inženiertīklu maģistrāles), nemainot telpu lietošanas veidu, nemainot telpu plānojumu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, nemainot skaņas izolāciju vai pārsegumus starp stāviem.

Kādos gadījumos nepieciešams saskaņot remontdarbus būvvaldē?

Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ir noteiktas normatīvajos aktos[1]. Spēkā esošais būvniecības procesa regulējums paredz, ka ieceres ierosinātājs pats nav tiesīgs dokumentāciju izstrādāt, tādēļ jāvēršas pie sertificēta projektētāja.

Atbilstoši grozījumiem Būvniecības likumā, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, būvniecības ieceres dokumentācija saskaņošanai ir jāiesniedz tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

Jāņem vērā:

  • Būvvaldes speciālisti var veikt kontroli, apsekojot objektu remontdarbu laikā;
  • Par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība;
  • Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem aktualizēta telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta.

Ogres novadā dzīvojamo telpu remontu ir aizliegts veikt[2]:

  • Darba dienās laikā no plkst. 21:00 līdz 8:00;
  • Sestdienās, svētdienās un svētku dienās laikā no plkst. 17:00 līdz 10:00.

Kas vēl jāņem vērā, veicot remontdarbus dzīvoklī?

  • Dzīvokļa īpašniekam par veicamajiem remontdarbiem ir jāinformē pārvaldnieks;
  • Veicot jebkāda veida remontdarbus dzīvoklī, kas var radīt neērtības pārējiem dzīvokļu īpašniekiem (troksnis, kāpņu telpas piegružošana, aktīva kāpņu telpas vai lifta izmantošana būvniecības atkritumu un būvmateriālu nešanai), par remontdarbu veikšanas laiku būtu vēlams informēt arī kaimiņus, piemēram, izvietojot informāciju pie ziņojumu dēļa kāpņu telpā;
  • Lai gan dienas laikā remontdarbus dzīvoklī veikt ir atļauts, iespējams, no trokšņošanas varētu atturēties laikā, kad maziem kaimiņu bērniem ir diendusa.

Kur likt būvgružus pēc remontdarbiem dzīvoklī?

Remontdarbu veicējam pašam jāparūpējas par radušos būvgružu utilizāciju un no saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas. Būvgružus aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai novietot pie sadzīves atkritumu konteineriem! Pasūtot būvgružu konteineru, tā novietošanas vietu pie dzīvojamās mājas iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu (tālruņa numurs 27027724, 65055404).

Informācija par būvgružu nodošanas iespējām ŠEIT.

Svarīgi!

Aicinām iedzīvotājus informēt būvvaldi, ja ir aizdomas par patvaļīgu būvdarbu veikšanu kādā no dzīvokļiem, lai būvinspektors nepieciešamības gadījumā varētu apsekot konkrēto dzīvokli un pārbaudīt veikto darbu likumību. Nav pieļaujama nesošo būvkonstrukciju pārbūve bez attiecīgas būvniecības dokumentācijas. Nepareizi veikti būvdarbi var radīt plaisas un negatīvi ietekmēt ēkas būvkonstrukciju nestspēju.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar sava dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietu, lai pārliecinātos par tās atbilstību situācijai dabā. Konstatējot neatbilstības, nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.


[1] Būvniecības likumā, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” u. c.

[2] Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr. 20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” 4.2. punkts.

Related Posts

Arhīvi