Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aktualizētas dzīvokļu platības

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir aktualizēti tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu platību dati atbilstoši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegtajai informācijai.

Aktualizētie dati tiek izmantoti 2022. gada dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmju sastādīšanā, bet ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos tie tiks iekļauti, sākot ar rēķiniem par 2022. gada janvāri.

Lielākajā daļā dzīvojamo māju izmaiņas atsevišķu dzīvokļu platībā ir mazākas par vienu kvadrātmetru un ir radušās platības noapaļošanas rezultātā – agrāko divu ciparu aiz komata vietā VZD šobrīd izmanto vienu ciparu. Atsevišķos gadījumos izmaiņas radušās dzīvokļos veiktās pārbūves rezultātā.

Aktualizētie VZD kadastra dati ievietoti SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus informēt SIA “Ogres Namsaimnieks”, ja dzīvoklim tiek veikta atkārtota kadastrālā uzmērīšana un mainās tā platība, iesniedzot rakstisku iesniegumu Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (1. stāva pasta kastītē) vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv. Iesniegumam jāpievieno aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija.

Ar publiski pieejamajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem iespējams iepazīties VZD datu publicēšanas un e‑pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.

Iepazīties ar sava nekustamā īpašuma aktuālajiem kadastra datiem dzīvokļu īpašnieki var portālā www.latvija.lv, izmantojot VZD e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”.

Related Posts

Arhīvi