Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Iespēja saņemt ALTUM aizdevumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontam un tām piesaistīto teritoriju labiekārtošanai

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka, sākot ar šī gada 8. septembri, ir atvērta pieteikšanās AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – ALTUM) “Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmā”. Programmas ietvaros dzīvokļu īpašniekiem ir pieejams valsts aizdevums nepieciešamajiem remontdarbiem dzīvojamās mājās, kā arī labiekārtošanas darbiem dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās. Šīs programmas mērķis ir veicināt finanšu pieejamību ēku atjaunošanai un piesaistīto teritoriju labiekārtošanai, tostarp rosināt iedzīvotājus veikt ieguldījumus savas dzīvojamās mājas uzturēšanā un saglabāšanā.

Vairums no Ogrē esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir celtas pagājušā gadsimta 60.–70. gados, un būtiski ieguldījumi to atjaunošanai nav veikti kopš to ekspluatācijas uzsākšanas. Dzīvojamās mājās ir nolietojušās inženierkomunikācijas un konstrukcijas, kā arī infrastruktūra vairs neatbilst mūsdienu prasībām – nav atbilstošs autostāvvietu skaits, drošības prasībām neatbilst bērnu rotaļu laukumi un iekārtas, iekšpagalmu piebraucamie ceļi ir avārijas stāvoklī un nav izbraucami, nav mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu konteineru novietņu u. c. Lai dzīvojamās mājās varētu veikt nepieciešamos remontdarbus, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus, ir nepieciešami finanšu līdzekļi, un darbu veikšanai jāveic uzkrājumi vairāku gadu garumā. ALTUM aizdevums ir iespēja šos darbus veikt ātrāk.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvojamās mājas apsaimniekošanā, vienoties par dzīvojamā mājā veicamajiem remontdarbiem un lemt par nepieciešamo finansējumu, tostarp lielāku darbu un projektu realizācijai, piesaistot arī ALTUM nodrošināto finansējumu aizdevuma veidā.

Dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai, lai veiktu tādus remontdarbus kā:

 • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbi, piemēram, ārsienu, logu nomaiņa, t. sk. liftu modernizācija vai nomaiņa
 • Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana
 • Apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus
 • Citi labiekārtošanas darbi – bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u. c.
 • Jaunu apstādījumu izveide
 • Projekta vadība, autoruzraudzība un būvuzraudzība
 • Neattiecināmo izmaksu finansēšana Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) projekta ietvaros

Aizdevuma nosacījumi:

 • No 10 000 līdz 400 000 EUR vienai dzīvojamai mājai (nav minimālā ierobežojuma neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros)
 • Līdz 120 EUR uz dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru
 • Līdz 20 gadiem
 • Procentu likme fiksēta: 3,5% gadā
 • Termiņš, līdz kuram jānoslēdz aizdevuma līgums: 2023. gada 31. decembris

Aizdevumam var pieteikties, ja:

 • Dzīvokļu īpašnieki ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50% +1 balss)
 • Dzīvojamās mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, ūdens u. c. pakalpojumi) ir mazākas par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā
 • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja
 • Ir saņemts bankas atteikums aizdevuma piešķiršanai

Pieteikumu aizdevumam aizpilda pilnvarotā persona, kas var būt tikai juridiska persona (piemēram apsaimniekotājs, biedrība u. tml.), un pievieno visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem darbiem.

Vairāk informācijas par programmu ALTUM mājas lapā.

Atbalsta programmas nosacījumi noteikti Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”.

Par iespējām veikt dzīvojamās mājas remontdarbus un/vai teritorijas labiekārtošanas darbus, piesaistot ALTUM aizdevumu, dzīvokļu īpašnieki var interesēties SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentā, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 28384246.

Related Posts

Arhīvi