Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāzina pirms remontdarbu uzsākšanas dzīvoklī?

Kas jādara pirms remontdarbu uzsākšanas?

Dzīvokļa īpašniekam būtu jāvēršas būvvaldē, lai noskaidrotu, vai remontdarbus nepieciešams saskaņot. Vajadzības gadījumā būvvaldē jāiesniedz attiecīgi dokumenti, kā to paredz Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.

Veicot kosmētisko remontu, nemainot telpu plānojumu un to lietošanas veidu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, skaņas izolāciju vai pārsegumus starp stāviem, remontdarbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo.

Kādos gadījumos nepieciešams saskaņot remontdarbus būvvaldē?

 • Būvvaldē iesniedzama apliecinājuma karte – veicot vienkāršotu atjaunošanu, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas (piemēram, ja remonta gaitā ir paredzēta pārplānošana, nojaucot vai izbūvējot kādu nenesošu starpsienu).
 • Būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts – mainot dzīvokļa vai telpu lietošanas veidu, neveicot pārbūvi.
 • Būvvaldē iesniedzams būvprojekts – ja pārbūves (kapitālā remonta) laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt, vai arī tie atrodas koplietošanas telpās (piemēram, ja būvniecības laikā paredzēta durvju ailas izbūve nesošajā sienā, koplietošanas inženierkomunikāciju pārbūve vai citi funkcionāli un tehniski uzlabojumi). Tāpat jāņem vērā, ka lielāku atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas gadījumā pirms to uzsākšanas jāsaņem arī pārējo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kuru viņi sniedz, pieņemot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Ja dzīvojamā māja ir kopīpašums, tad ir iespējami gadījumi, kuros nepieciešama visu kopīpašuma īpašnieku piekrišana.

Jāņem vērā:

 • Būvvaldes speciālisti var veikt kontroli, apsekojot objektu remontdarbu laikā.
 • Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
 • Pēc būvdarbu veikšanas ir jāsaņem jauna telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta jeb tā sauktais tehniskās inventarizācijas plāns.

Kurā diennakts laikā dzīvoklī nedrīkst veikt remontdarbus?

Ogres novadā dzīvojamo telpu remontu ir aizliegts veikt:

 • Darba dienās laikā no plkst. 21:00 līdz 8:00.
 • Sestdienās, svētdienās un svētku dienās laikā no plkst. 17:00 līdz 10:00.

(Ogres novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” 4.2. punkts.)

Kas vēl jāņem vērā, veicot remontdarbus dzīvoklī?

 • Dzīvokļa īpašniekam par veicamajiem remontdarbiem ir jāinformē pārvaldnieks.
 • Veicot jebkāda veida remontdarbus dzīvoklī, kas var radīt neērtības pārējiem dzīvokļu īpašniekiem (troksnis, kāpņu telpas piegružošana, aktīva kāpņu telpas vai lifta izmantošana būvniecības atkritumu un būvmateriālu nešanai), par remontdarbu veikšanas laiku būtu vēlams informēt arī kaimiņus, piemēram, izvietojot informāciju pie ziņojumu dēļa kāpņu telpā.
 • Lai gan dienas laikā remontdarbus dzīvoklī atļauts veikt, iespējams, no trokšņošanas varētu atturēties laikā, kad maziem kaimiņu bērniem ir diendusa.

Kur likt būvgružus pēc remontdarbiem dzīvoklī?

Remontdarbu veicējam pašam jāparūpējas par radušos būvgružu utilizāciju un no saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas. Būvgružus aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai novietot pie sadzīves atkritumu konteineriem!

Vairāk informācijas par būvgružiem ŠEIT.

Svarīgi!

Aicinām iedzīvotājus informēt būvvaldi, ja ir aizdomas par patvaļīgu būvdarbu veikšanu kādā no dzīvokļiem, lai būvinspektors var apsekot konkrēto dzīvokli un pārbaudīt darbu likumību. Nav pieļaujama nesošo būvkonstrukciju pārbūve bez attiecīgas būvniecības dokumentācijas. Nepareizi veikti būvdarbi var radīt plaisas un negatīvi ietekmēt ēkas būvkonstrukciju nestspēju.

Related Posts

Arhīvi