Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvojamo māju tehnisko stāvokli var uzlabot, tikai sadarbojoties

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ogrē nav jaunas, tādēļ to tālākai uzturēšanai un saglabāšanai ļoti būtiski ir veikt nepieciešamos remontdarbus. Pārvaldnieka pienākums saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir katru gadu dzīvojamai mājai sastādīt uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī sagatavot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām”, pārvaldnieks veic dzīvojamo māju apsekošanu un sastāda attiecīgu darbu plānu.

Dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis ir atšķirīgs, un dažām dzīvojamām mājām nepieciešams veikt vairākus remontdarbus vienlaikus. Šādos gadījumos SIA “Ogres Namsaimnieks” izvērtē nepieciešamo darbu prioritāti, steidzamākos darbus ieplānojot veikt pirmos, bet dzīvokļu īpašniekiem jāspēj nodrošināt finansējums plānoto darbu realizācijai.

Diemžēl atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašnieki nevēlas realizēt pārvaldnieka plānotos remontdarbus, atsakoties nodrošināt tiem nepieciešamo finansējumu, pieprasot to vietā veikt citus mazāk svarīgus darbus vai samazināt plānoto darbu izmaksas.

Dzīvokļu īpašnieki atsakās veikt uzkrājumu prioritāriem darbiem

Tā, piemēram, 2017. gadā dzīvojamai mājai Grīvas prospektā 25, Ogrē, tika izstrādātas aukstā, karstā ūdens, kanalizācijas un cirkulācijas stāvvadu maiņas darbu tāmes. No pārvaldnieka puses minētie darbi tika izvirzīti kā prioritāri.

Diemžēl dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība 2017. gadā nobalsoja pret augstāk minētajiem darbiem, to vietā lemjot divos nākamajos gados veidot uzkrājumu teritorijas labiekārtošanas projekta realizācijai. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārvaldniekam ir tiesības izmantot dzīvokļu īpašnieku uzkrātos finanšu līdzekļus tikai dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajam mērķim.

2020. gada jūnijā iestājās dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtā lēmuma negatīvās sekas – dzīvojamā mājā radās avārijas situācija (plīsa karstā ūdens stāvvads starp stāviem, noplūdinot kāpņu telpas sienas no trešā stāva līdz pirmajam). Avārijas iemesls ir novecojušie stāvvadi, kuru nomaiņu pārvaldnieks piedāvāja 2017. gada oktobrī, bet tā netika veikta, jo dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma lēmumu par cita darba veikšanu un pretēji normatīvajos aktos noteiktajam nenodrošināja finansējumu nepieciešamo darbu veikšanai.

Dzīvokļu īpašnieki balso pret darbu veikšanu, neskatoties uz potenciālajām briesmām

SIA “Ogres Namsaimnieks” 2019. gadā veica savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu. Vairākām dzīvojamām mājām tika konstatētas plaisas nesošajās konstrukcijās un balkoni sliktā tehniskā stāvoklī, kas apstiprina visā Latvijā novērojamo un 2020. gada sākumā sabiedriskajā telpā aktualizēto jautājumu – dzīvojamā fonda novecošanos plašā mērogā.

Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, SIA “Ogres Namsaimnieks” Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2020. gadam ietvēra izmaksas nepieciešamo darbu veikšanai.

Atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašnieki un/vai to pilnvarotās personas pieprasīja atteikties no pārvaldnieka ieplānotās tehniskās ekspertīzes vai būvprojekta izstrādes, neskatoties uz potenciālajām briesmām, piemēram:

  • Dzīvojamo māju Zilokalnu prospektā 22 un 24, Ogrē, balkoni ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, bet dzīvokļu īpašnieki nevēlas veikt franču balkonu būvprojekta izstrādi (izdevīgākais iespējamais risinājums). Šo dzīvojamo māju balkonu tehniskais stāvoklis nav mazāk kritisks kā daļai Jelgavas dzīvojamo māju – tur pavisam nesen kādā no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām no ārsienas atdalījās balkona konstrukcija. Ņemot vērā balkonu pārbūves izmaksas un citas juridiskas nianses, risinājums joprojām tiek meklēts.
  • Dzīvojamo māju Grīvas prospektā 9 un 11, Ogrē, vizuālajā apsekošanā tika konstatētas plaisas nesošajās konstrukcijās. Dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu neveikt tehnisko ekspertīzi un attiecīgi nenodrošināt darba veikšanai nepieciešamo finansējumu, tomēr SIA “Ogres Namsaimnieks” lēmumu noraidīja.

Tehniskā ekspertīze, ņemot vērā piedāvātā darba nozīmīgumu augstāk minēto dzīvojamo māju drošuma saglabāšanai, tiks veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dzīvokļu īpašnieki pieprasa lētāku tehnisko risinājumu

Ir saprotama dzīvokļu īpašnieku vēlme ietaupīt, taču ne vienmēr lētākais variants ir labākais.

Tā, piemēram, dzīvojamās mājas Turkalnes ielā 1, Ogrē, kāpņu telpas jumts virs ieejas durvīm bija kļuvis bīstams, jo to balstošās tērauda kolonnas bija korodējušas. Tā kā jumts ir no dzelzsbetona, tā sabrukšana varētu radīt nopietnu apdraudējumu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvāja demontēt esošo un tā vietā uzstādīt metāla jumtu un kolonnas. Dzīvokļu īpašnieku kopība lēma pret šāda darba veikšanu, tādēļ, lai novērstu avārijas situāciju, esošais dzelzsbetona jumts tika nostiprināts ar koka kolonnām. Šāds risinājums novērsa tūlītējas briesmas, tomēr paredzams, ka koka kolonnas aptuveni piecu gadu laikā būs neatgriezeniski bojātas un jautājums būs jāaktualizē atkārtoti. Metāla jumts un kolonnas kalpotu vismaz 20 gadus, turklāt būtu ievērojami drošāks par esošo dzelzsbetona jumtu, jo sver daudz mazāk, savukārt izmaksas, ņemot vērā atšķirības kalpošanas ilgumā, būtu gandrīz vienādas.

Šie daži minētie piemēri norāda uz to, ka ir jāmainās dzīvokļu īpašnieku attieksmei pret savu īpašumu, jo neapdomīgi pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums var pasliktināt dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus iesaistīties un sadarboties

Kārtība, kādā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek plānoti nepieciešamie remontdarbi, ir reglamentēta, un tās mērķis ir nepasliktināt dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Turklāt pieredze rāda, ka avārijas remonts izmaksā dārgāk nekā ieplānoti remontdarbi, tātad tūlītējs šķietamais ietaupījums ilgtermiņā lielākoties tomēr neatmaksājas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus un to pilnvarotās personas nenoraidīt ieplānotos darbus tikai tādēļ, lai īstermiņā ietaupītu. Tikai sadarbojoties, konstruktīvi risinot jautājumus ar savas dzīvojamās mājas pārvaldnieku un apzinoties, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir īpašums, kas jāuztur un kurā jāiegulda finansiālie līdzekļi, ir iespējams uzlabot tās tehnisko stāvokli.

SIA “Ogres Namsaimnieks” atzīst, ka atsevišķos gadījumos iepriekš akceptējusi dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu nepamatoti lielu, to kompetencei neatbilstošu lēmumu pieņemšanu jautājumos par dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Lai dzīvojamās mājās novērstu potenciālās avārijas un būves konstrukciju bīstamību, jautājumus par tehnisko stāvokli un dzīvojamā mājā veicamajiem darbiem tomēr jāuztic pārvaldniekam, bet dzīvokļu īpašniekiem jānodrošina finansējums nepieciešamajiem darbiem.

Tikai savstarpēji sadarbojoties, iespējams saglabāt un uzlabot dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus būt atbildīgiem un iesaistīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos!

Related Posts

Arhīvi