Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par Pārvaldīšanas līguma noslēgšanu!

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai, ir uzsākts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process.

SIA “Ogres Namsaimnieks” šobrīd pārvalda dzīvojamās mājas kā Ogres novada pašvaldības norīkots pārvaldnieks, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto pārvaldīšanas darbību veikšanu. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši pārvaldīšanas līgumu, kas atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām (nav noslēgts viens kopīgs pārvaldīšanas līgums, kas attiecas uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem).

Lai izpildītu likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasības, SIA “Ogres Namsaimnieks” ir sagatavojusi Pārvaldīšanas līguma projektu, kas ir ievietots SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs. Tādējādi, ar Pārvaldīšanas līguma projektu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties individuāli un detalizēti, kā arī savlaicīgi pirms dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas līguma slēgšanas ar pārvaldnieku – SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Šobrīd dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs ir ievietots Pārvaldīšanas līguma projekts, kurā ietverti galvenie līguma noteikumi (saīsināts līguma projekts), bet katrai dzīvojamai mājai individuāli Pārvaldīšanas līgumā tiks norādīta tās adrese, kā arī pievienota Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam, kurā norādīta apsaimniekošanas maksa.

Lai Pārvaldīšanas līguma noslēgšana būtu sekmīga, nepieciešama dzīvokļu īpašnieku atsaucība un ieinteresētība. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar Pārvaldīšanas līguma projektu un par neskaidrajiem jautājumiem, kas rodas saistībā ar Pārvaldīšanas līguma redakciju un tā noslēgšanu, sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” (e-pasts: info@ogresnamsaimnieks.lv, adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001, kontakttālrunis: 65049100).

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir sagatavojusi informatīvu materiālu, kurā secīgi norādītas darbības Pārvaldīšanas līguma noslēgšanai.

Pārvaldīšanas līguma noslēgšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavoto Pārvaldīšanas līguma projektu skatīt pievienotajā pielikumā.

Related Posts

Arhīvi