Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotie darbi dzīvojamās mājās 2024. gadā

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbus veic saskaņā ar sagatavotiem darbu plāniem, kuri ir apstiprināti un stājušies spēkā 2024. gada 1. janvāri. Šobrīd tiek veiktas nepieciešamās iepirkuma procedūras, lai darbu plānos iekļautos darbus varētu realizēt.

Inženierkomunikācijas

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2024. gadā liela daļa no plānotajiem darbiem saistīti ar inženierkomunikāciju nomaiņu dzīvojamās mājās. Darbus, kas saistīti ar inženierkomunikācijām, šogad plānots veikt 64 dzīvojamās mājās.

Saskaņā ar darbu plāniem paredzēts veikt tādus darbus, kā aukstā un karstā ūdensapgādes, cirkulācijas un kanalizācijas sistēmu, guļvadu un stāvvadu maiņu, apkures ventiļu maiņu, apkures sistēmas izolēšanu, stāvvadu izolēšanu, lietus kanalizācijas sistēmas maiņu u. c. Vairākās dzīvojamās mājās plānots veikt elektroinstalācijas remontu.

Svarīgi!

Lai būtu iespējams veikt plānotos remontdarbus, var būt nepieciešams piekļūt koplietošanas inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās. Pienākums nodrošināt piekļuvi darbu veikšanai noteikts Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā. Lūdzam iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi dzīvojamās mājas inženierkomunikācijām!

Dzīvojamo māju konstrukcijas

Šogad dzīvojamo māju konstrukciju remontdarbi paredzēti 112 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.Plānots veikt durvju pārkrāsošanu, ieejas un pagraba durvju nomaiņu, ieejas lieveņu remontu, kāpņu remontu, pagrabu logu nomaiņu, fasādes starppaneļu šuvju remontu, parapetu remontu, jumtu seguma remontdarbus, kāpņu telpu ieejas jumtiņu seguma maiņu vai remontu, jumta lūku nomaiņu, balkonu un lodžiju remontu, lodžiju vairogu remontu, cokola siltināšanu, notekcauruļu un notekreņu remontu/nomaiņu, lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūvi, kāpņu telpu kosmētisko remontu (griestu apdares remontu, sienu apdares atjaunošanu, grīdas seguma remontu) u. c.

Teritorijas labiekārtošanas darbi

Teritorijas labiekārtošanas darbus plānots veikt pie 20 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Plānoti iebraucamā ceļa remontdarbi, stāvlaukuma pārbūves/paplašināšanas darbi, kā arī iekšpagalma cietā seguma maiņa. Jāatzīmē, ka daļa no šiem iecerētajiem labiekārtošanas projektiem ir pieteikti Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, bet 2024. gada pašvaldības budžetā līdzekļi šim mērķim nav piešķirti. Līdz ar to, minētie darbi var tikt pārcelti uz nākamajiem periodiem, ja to realizācijai nebūs pietiekama finansējuma.

Paredzēts, ka 4 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiks veikta seguma nomaiņa bērnu rotaļu laukumiem.

Liftu remontdarbi

Liftu celšanas mehānisma nomaiņa paredzēta 3 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Tehniskās ekspertīzes

Tehniskās ekspertīzes plānots veikt 3 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai izvērtētu, vai konstatētās plaisas ēku konstrukcijās ir bīstamas, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādātu priekšlikumus konstrukciju pastiprināšanai.

Tehniskās apsekošanas

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tehniskā apsekošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāveic ne retāk kā reizi 10 gados. Šogad tehniskās apsekošanas plānots veikt 60 dzīvojamām mājām, lai izvērtētu attiecīgo ēku konstrukciju stāvokli.

Projektēšanas darbi

Projektēšanas darbus plānots veikt 3 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – kāpņu telpu stikla bloku nomaiņai, cokola siltināšanai un lodžiju atjaunošanai.

Tiks veikti arī citi plānotie darbi saskaņā ar katras dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu. Plašāku informāciju par plānotajiem darbiem savā dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieki var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (reģistrētie lietotāji).

Related Posts

Arhīvi