Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija rēķinos par ūdens patēriņa skaitītājiem

SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos tiek iekļauta informācija (paziņojumi), kas attiecas uz konkrētajā dzīvoklī uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem (turpmāk – ŪPS), ja savlaicīgi netiek iesniegti ŪPS rādījumi un/vai nomainīti vai verificēti ŪPS.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar rēķinos norādīto informāciju un jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar Finanšu nodaļas rēķinvedēm, zvanot uz tālruņa numuru 65049109.

Paziņojumi rēķinos, ja savlaicīgi netiek iesniegti ŪPS rādījumi:

1. Rādījumi nav iesniegti:
1. mēnesi pēc kārtas
2. mēnesi pēc kārtas
Noteiktajā termiņā nav iesniegti ŪPS rādījumi.
Ūdens patēriņa aprēķins veikts pēc dzīvokļa pēdējo trīs mēnešu vidējā ūdens patēriņa.
2. Rādījumi nav iesniegti:
3. mēnesi pēc kārtas
Noteiktajā termiņā nav iesniegti ŪPS rādījumi.
Ūdens patēriņa aprēķins veikts pēc dzīvokļa pēdējo trīs mēnešu vidējā ūdens patēriņa.
Ja rādījumi noteiktajā termiņā netiks iesniegti arī turpmāk, tiks aprēķināta ūdens patēriņa starpība.
3. Rādījumi nav iesniegti:
vismaz 3 mēnešus pēc kārtas
Vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniegti ŪPS rādījumi. Aprēķināta ūdens patēriņa starpība.

Paziņojumi rēķinos, ja tuvojas vai ir beidzies ŪPS verificēšanas termiņš:

1. Trīs, divus un vienu mēnesi pirms ŪPS verifikācijas termiņa beigāmTuvojas ŪPS verifikācijas termiņš (datums). Jāveic ŪPS nomaiņa vai verificēšana līdz norādītajam termiņam. Ja ŪPS netiks nomainīti vai verificēti noteiktajā laikā, tiks aprēķināta ūdens patēriņa starpība.
Rēķina lejasdaļā ŪPS verificēšanas termiņš (datums) ir iekrāsots sarkans (rēķinos, kas tiek saņemti elektroniski – e‑pastā vai klientu portālā).
2. Viena mēneša laikā pēc ŪPS verifikācijas termiņa beigāmBeidzies ŪPS verifikācijas termiņš (datums). Jāveic ŪPS nomaiņa vai verificēšana. Aprēķināta ūdens patēriņa starpība.
Rēķina lejasdaļā šajā mēnesī vairs neparādās lauki, kuros ierakstīt ŪPS rādījumus. Šajā gadījumā pēc iespējas ātrāk jāverificē vai jānomaina ŪPS.

Dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpības (korekcijas) aprēķins:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta uz dzīvokļiem, par kuriem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniegti ŪPS rādījumi vai noteiktajā termiņā nav verificēti ŪPS. Ūdens patēriņa starpība (korekcija) tiek piemērota saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” 2. pielikumu, piemērojot ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam – 6 m3 mēnesī (4 m3 aukstais un 2 m3 karstais ūdens). Atlikusī starpība tiek sadalīta uz visiem mājas dzīvokļu īpašumiem.

ŪPS verificēšanu vai nomaiņu var pieteikt jebkurā sertificētā uzņēmumā, kas veic ŪPS verificēšanu/nomaiņu, to skaitā:

Uzņēmuma nosaukumsKontaktinformācija
SIA “OG-santehnika”29273468
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE”29457775
SIA “SANO”29955571
IK “Aksnu”28679800

Related Posts

Arhīvi