Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Autostāvvietas labiekārtošana un paplašināšana pie daudzdzīvokļu mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji arvien biežāk saskaras ar brīvu autostāvvietu trūkumu pie mājas. Tā kā Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas lielākoties ir būvētas 60.–80. gados un vairumā gadījumu dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši par autostāvvietu paplašināšanu, esošie stāvlaukumi nav pietiekami lieli, lai tajos pietiktu vietas vairumam mājas iedzīvotāju transportlīdzekļu.

Kas jādara, lai tiktu labiekārtota un paplašināta autostāvvieta pie dzīvojamās mājas?

1. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem lēmums par konkrētu labiekārtošanas darbu veikšanu, projekta izstrādi un finansējuma nodrošināšanu (piemēram, noteiktu laiku veikt uzkrājumu šiem darbiem). Lēmuma pieņemšanai nepieciešams, lai “par” konkrētu labiekārtošanas darbu veikšanu, projekta izstrādi un finansējuma nodrošināšanu nobalsotu dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (50% + 1 balss) dzīvokļu īpašumu mājā.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas pieņemt lēmumu arī par transportlīdzekļu novietošanas atļauju izsniegšanas kārtību, “par” to ir jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas (75%) visu dzīvokļu īpašumu mājā.

Ja dzīvokļu īpašnieku kopība vēlas, lai labiekārtošanas projektu vadītu un nepieciešamo dokumentāciju sagatavotu SIA “Ogres Namsaimnieks”, kopības lēmumā jābūt iekļautam attiecīgam pilnvarojumam. SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēs projekta izstrādi un saskaņošanu, veiks būvuzņēmēju atlasi, nodrošinās līgumu slēgšanu par darbu veikšanu, kā arī organizēs un uzraudzīs pašus darbus.

Iekšpagalmu labiekārtošanas projektu izmaksas var būt ļoti atšķirīgas (atkarībā no veicamo darbu sarežģītības, būvmateriālu cenām u. c.). Parasti projektā iekļauj tādas pozīcijas kā autostāvvietas segums, ūdens novadīšanas inženierkomunikācijas, apgaismojums, ceļazīmes, vietu marķējums, ietves, zālājs u. c.

Pozitīvi vērtējams, ja izdodas panākt vienošanos par viena kopīga labiekārtošanas projekta realizāciju vairākām dzīvojamām mājām, kuras izmanto vienu piebraucamo ceļu vai kurām ir kopīgs iekšpagalms. Šāda kopēja projekta ietvaros ir iespējams atrisināt jautājumus arī par atkritumu konteineru novietnēm, bērnu rotaļu laukumu izveidi, atpūtas soliņu izvietojumu u. c.

2. Pašvaldības līdzfinansējums

Dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams pieteikties Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumam. Maksimālo līdzfinansējumu (ne vairāk kā 90% no kopējām atbalstāmajām izmaksām) iespējams saņemt, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi:

  • projektu iesniedz divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta iesniegumam pievienojot līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu;
  • projekts paredz caur pagalmu braucamā ceļa izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu, kas  nepieciešams divām vai vairāk daudzdzīvokļu mājām un tas skar vienas vai vairāku no šajā punktā minētajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajiem zemes gabaliem.

Citos gadījumos iespējams saņemt līdzfinansējumu līdz 50% no atbalstāmajām izmaksām.

Līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši tam, cik finanšu līdzekļu šim mērķim ir pieejams pašvaldības budžetā. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tā apjomu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem pašvaldības dome, pamatojoties uz atbildīgās komisijas ieteikumu. Pieteikumi tiek izskatīti prioritārā secībā, kas norādīta zemāk minēto Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu 14. punktā.

Lai varētu pretendēt uz līdzfinansējumu, pašvaldībā ir jāiesniedz projekta plānoto izmaksu tāme un tehniskā dokumentācija.

Vairāk informācijas par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Pēdējos gados vairāku SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos ar pašvaldības līdzfinansējumu ir labiekārtotas un paplašinātas autostāvvietas (kopējs projekts Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē; projekts Mālkalnes prospektā 6, Ogrē).

Informācijai!

SIA “Ogres Namsaimnieks” savā pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai par autostāvvietu labiekārtošanu un paplašināšanu.

Related Posts

Arhīvi