Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par oktobra ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinu pozīcijām

Par periodu no š. g. 1. līdz 14. oktobrim Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) apstiprināja siltumenerģijas tarifa mainīgo maksu 108,95 EUR/MWh, kurai automātiski piemērota atlaide (valsts atbalsts) 25,91 EUR/MWh, savukārt par periodu no 15.  līdz 31. oktobrim SPRK apstiprināja siltumenerģijas tarifa mainīgo maksu 110,00 EUR/MWh, kurai automātiski piemērota atlaide (valsts atbalsts) 27,14 EUR/MWh.

Novembrī dzīvokļu īpašnieki (mājsaimniecības) saņēma komunālo pakalpojumu rēķinus par oktobri, un šajos rēķinos pirmo reizi ir piemērots augstāk minētais valsts atbalsts. Tā kā SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs mainījās mēneša vidū (15. oktobrī), rēķinos par oktobri vairākas pozīcijas parādās divas reizes (divās rindās). Pirmajā rindā attiecīgajai pozīcijai tiek piemērots siltumenerģijas tarifs, kas stājās spēkā 15. oktobrī (ieskaitot atlaidi), bet otrajā rindā tarifs, kas bija spēkā no 1. līdz 14. oktobrim (ieskaitot atlaidi).

Rēķina pozīcija “Siltums apkurei”

Aprēķina piemērs pozīcijai “Siltums apkurei”: faktiski patērētās MWh periodā (1.-14. oktobris vai 15.-31. oktobris) / dzīvojamās mājas kopējā platība x dzīvokļa m2 x attiecīgā perioda siltumenerģijas tarifs.

!!!!! Informējam, ka esam identificējuši nepilnību saistībā ar oktobra rēķinu pozīciju “Siltums apkurei” piemēroto siltumenerģijas apjomu apmēriem, t. i., attiecīgajā rēķina pozīciju aprēķinā nav atņemts siltumenerģijas apjoms, kas tika patērēts karstā ūdens sildīšanai un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai. SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka rēķinos par 2022. gada novembri tiks piemērots pārrēķins, atgriežot pārmaksātās naudas summas.

Rēķina pozīcijas “Par karstā ūdens sildīš. (iedz.)” un “Par karstā ūdens cirkulāciju (iedz.)”

Patērētā siltumenerģija (MWh) katrai no šīm pozīcijām tiek sadalīta ar 31 (dienu skaits oktobrī) un reizināta ar 14 dienām (tik dienas ir jāpiemēro tarifs, kas bija spēkā no 1.-14. oktobrim; pozīcijas 2. rinda) vai 17 dienām (tik dienas ir jāpiemēro tarifs, kas bija spēkā no 15.-31. oktobrim; pozīcijas 1. rinda).

Aprēķina piemērs pozīcijai “Par karstā ūdens sildīš. (iedz.)”: oktobrī patērētie karstā ūdens m3 / 31 diena x 14 vai 17 dienas x attiecīgā perioda siltumenerģijas tarifs.

Aprēķina piemērs pozīcijai “Par karstā ūdens cirkulāciju (iedz.)”: konstantes vērtība* / 31 diena x 14 vai 17 dienas x attiecīgā perioda siltumenerģijas tarifs.

* Karstā ūdens cirkulācijas konstantes vērtība atbilstoši SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķina metodikas Pielikumam Nr. 1 (saite raksta beigās).

Rēķina pozīcija “Apkures pastāvīgā maksa (iedz.)”

Aprēķina piemērs pozīcijai “Apkures pastāvīgā maksa (iedz.)”: vērtība* x dzīvokļa platība (m2) / 31 diena x 14 vai 17 dienas.

* Aprēķināta atbilstoši Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgo maksu pielikumiem (saite raksta beigās).

Informācijai: zinot, ka ar 15. oktobri stāsies spēkā jauns siltumenerģijas tarifs, visu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopējiem siltumenerģijas skaitītājiem rādījumi tika nolasīti divas reizes: līdz 14. oktobrim un 31. oktobrī.

Informējam, ka rēķinos par oktobri neparādās ēkas siltumenerģijas patēriņš un kopējā skaitītāja rādījumi (no 14.10. un 31.10.), jo rēķinos nav paredzēta šāda divu rādījumu norādīšanas funkcionalitāte. Ar savas dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu un kopējā skaitītāja rādījumiem par oktobri ir iespējams iepazīties, rakstot uz info@ogresnamsaimnieks.lv.

Atgādinām, ka no š. g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām tiek piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Atbalsts komunālo pakalpojumu rēķinos tiek piemērots automātiski (tam nav jāpiesakās).

Metodika, saskaņā ar kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek aprēķināti maksājumi par siltumenerģiju, ir noteikta Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, kā arī SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķina metodikā un tās pielikumā Nr. 1.

Related Posts

Arhīvi