Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir sagatavojusi pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes (turpmāk – tāmes) un uzturēšanas darbu plānus 2023. gadam (turpmāk – darbu plāni), kuri tika ievietoti dzīvokļu pastkastītēs, lai iedzīvotāji var iepazīties ar tiem. Tāmes un darbu plāni vēlāk tiks ievietoti arī SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti”.

Darbu plāni ir sagatavoti, pamatojoties uz dzīvojamo māju ikgadējā vizuālajā apsekošanā konstatēto. Dzīvojamās mājās apsekoti konstruktīvie elementi (pamati, nesošās sienas, pārsegumi, kāpnes, jumts, fasāde), iekšējie inženiertīkli (ūdensapgādes un apkures sistēma, kanalizācija) un elektrotīkli (apgaismes ķermeņi, sensori, slēdži, rozetes), kā arī apsekotas dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas (ietvju un piebraucamo ceļu segums, apmales, apzaļumojumi, atkritumu konteineru novietnes).

Darbu plānos ietverti gan 2023. gadā, gan ilgtermiņā veicamie uzturēšanas darbi.

Arī 2023. gadā viena no prioritātēm būs dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu – aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu, kā arī apkures sistēmas ventiļu – nomaiņa. Šie darbi (īpaši stāvvadu nomaiņa) prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus, un vairākas dzīvojamās mājas turpinās veikt maksājumus to veikšanai. Daļai dzīvojamo māju, kurām inženiertīklu nomaiņas darbus bija plānots veikt 2022. gadā, tie ir pārcelti uz 2023. gadu, jo publiskajos iepirkumos piedāvātās pretendentu cenas būtiski pārsniegušas sākotnēji plānotās cenas. Šādos gadījumos iepirkumus plānots atkārtoti izsludināt 2023. gadā.

Inženiertīkli dzīvojamās mājās lielākoties nav mainīti kopš ēku nodošanas ekspluatācijā, un to vidējais kalpošanas termiņš daudzās dzīvojamās mājās ir pārsniegts. Inženiertīklu nomaiņa nepieciešama, lai novērstu biežās avārijas situācijas, kas rodas, dzīvojamās mājās plīstot vecajiem stāvvadiem un guļvadiem.

2023. gadā tiek plānoti arī pagrabu un bēniņu elektroinstalācijas nomaiņas darbi, bet dažām dzīvojamām mājām arī elektrības stāvvadu nomaiņa. Trīs dzīvojamās mājās plānots nomainīt liftu celšanas mehānismus.

Daļai dzīvojamo māju tiek plānoti konstrukciju remontdarbi, tādi kā veco ieejas durvju nomaiņa, jumta seguma, kāpņu telpu ieejas jumtiņu un fasāžu remontdarbi.

Dažās dzīvojamās mājās, kurās tika konstatētas plaisas konstrukcijās, plānots veikt tehnisko ekspertīzi, lai noteiktu plaisu bīstamību.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmi un darbu plānu 2023. gadam, apspriesties savā starpā par dzīvojamā mājā veicamajiem darbiem un tāmē norādītajā termiņā pieņemt kopības lēmumu par tāmes un darbu plāna apstiprināšanu. Lēmums jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība nebūs pieņēmusi un iesniegusi lēmumu par tāmes un darbu plāna apstiprināšanu noteiktajā termiņā, stāsies spēkā sagatavotā tāme un darbu plāns.

Jāņem vērā, ka dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības:

  • nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas;
  • nevar atteikties no darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas.

Darbu plānos norādīts arī piedāvātais finansējuma avots katram darbam. Ja kāda plānotā darba veikšanai nepieciešams veidot uzkrājumu, aicinām dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi pieņemt lēmumu par uzkrājuma veidošanu!

Apstiprinātā tāme un darbu plāns 2023. gadam stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī un būs pieejami klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Informācija par tāmi un darbu plānu, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” ekonomistei uz tālruņa numuru 25406383.

Related Posts

Arhīvi