Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Jāievēro ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās

Š. g. maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) pārstāvji kopā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” darbiniekiem apsekoja vairāku Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabus. Daļā pagrabu tika konstatēts, ka ejās (evakuācijas ceļos) tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, tādi kā mēbeles, automašīnu riepas u. c.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” ir aizliegts samazināt evakuācijas ceļa brīvo platumu.

  • Aizkrauti pagrabu evakuācijas ceļi var kavēt tajos esošo cilvēku evakuāciju ārkārtas gadījumā, ka arī traucēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu.
  • Liels degtspējīgu materiālu un priekšmetu daudzums pagrabos var apgrūtināt ugunsgrēka dzēšanas darbus, kā arī ugunsgrēka izcelšanās var tikt pamanīta novēloti, jo pagrabos nav izbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
  • Ugunsgrēka gadījumā dūmi var strauji izplatīties uz dzīvokļiem un kāpņu telpām, tādējādi liedzot iespēju droši evakuēties ārpus ēkas.
  • Ugunsdrošības prasības jāievēro arī kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās.

Lai novērstu ugunsdrošības prasību pārkāpumus, iedzīvotājiem jāveic sekojošas darbības:

  • Jāpārskata pagrabos uzglabājamo priekšmetu un materiālu saturs.
  • Jāorganizē nevajadzīgo lietu izvešana.
  • Jāatbrīvo pagrabu evakuācijas ceļi no jebkādiem priekšmetiem.

Par ugunsdrošību ir atbildīgi īpašuma tiesiskie valdītāji, t. i., visi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

  • Par ugunsdrošības prasību neievērošanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods (fiziskai personai no 30 līdz 280 EUR, juridiskai personai no 280 līdz 1400 EUR).
  • Par ugunsdrošības prasību neievērošanu, ja tās rezultātā ir izcēlies ugunsgrēks, tiek piemērots naudas sods (fiziskai personai no 140 līdz 430 EUR, juridiskai personai no 1400 līdz 4300 EUR).
  • Par darbību vai bezdarbību, kuras rezultātā var iestāties cilvēka nāve vai rasties citas smagas sekas, ir paredzēta kriminālatbildība.

Ja dzīvojamo māju iedzīvotāji nebūs veikuši nepieciešamās darbības ugunsdrošības prasību nodrošināšanai dzīvojamās mājas koplietošanas telpās, SIA “Ogres Namsaimnieks” izvāks un nodos utilizācijai evakuācijas ceļos atstātās mantas, iepriekš brīdinot par to iedzīvotājus. Izmaksas tiks segtas no attiecīgās dzīvojamās mājas finanšu līdzekļiem.

Related Posts

Arhīvi