Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2022. gadam

Š. g. 15. oktobrī (dienas laikā) SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji savās pasta kastītēs saņems savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (turpmāk – tāme) un uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam (turpmāk – darbu plāns). Tāmi un darbu plānu drīzumā varēs apskatīt arī SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti” (reģistrēti lietotāji).

Darbu plāni ir sagatavoti, pamatojoties uz dzīvojamo māju ikgadējā vizuālajā apsekošanā konstatēto. Dzīvojamās mājās apsekoti konstruktīvie elementi (pamati, nesošās sienas, pārsegumi, kāpnes, jumts, fasāde), iekšējie inženiertīkli (ūdensapgādes un apkures sistēma, kanalizācija) un elektrotīkli (apgaismes ķermeņi, sensori, slēdži, rozetes), kā arī apsekotas dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas (ietvju un piebraucamo ceļu segums un apmales, lietusūdens noteces, apzaļumojumi, atkritumu konteineru novietnes).

Darbu plānos ietverti gan 2022. gadā, gan ilgtermiņā veicamie uzturēšanas darbi prioritārā secībā.

Viena no prioritātēm 2022. gadā ir dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu – īpaši aukstā ūdens, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu – nomaiņa. Inženiertīkli lielākoties nav mainīti kopš ēku nodošanas ekspluatācijā, un to vidējais kalpošanas termiņš daudzās dzīvojamās mājās ir pārsniegts. Minēto stāvvadu nomaiņa nepieciešama, lai novērstu biežās avārijas situācijas, kas rodas, dzīvojamās mājās plīstot vecajiem stāvvadiem.

Darbu plānos iekļauti arī salīdzinoši nelieli darbi, tādi kā kāpņu margu maiņa, bīstamo koku nozāģēšana, elektroinstalācijas remonts, koka ārdurvju nomaiņa u. c.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmi un darbu plānu 2022. gadam, apspriesties savā starpā par dzīvojamā mājā veicamajiem darbiem un tāmē norādītajā termiņā pieņemt kopības lēmumu par tāmes un darbu plāna apstiprināšanu. Lēmums jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas.

Jāņem vērā, ka dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības:

  • nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas;
  • nevar atteikties no darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas.

Sīkāka informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, apstiprinot dzīvojamās mājas tāmi un darbu plānu, pieejama Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumos Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Darbu plānos norādīts arī piedāvātais finansējuma avots katram darbam. Ja kāda plānotā darba veikšanai nepieciešams veidot uzkrājumu, aicinām dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi pieņemt lēmumu par uzkrājuma veidošanu!

Apstiprinātā tāme un darbu plāns 2022. gadam stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī un būs pieejami klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība nebūs pieņēmusi un iesniegusi lēmumu par tāmes un darbu plāna apstiprināšanu noteiktajā termiņā, stāsies spēkā sagatavotā tāme un darbu plāns.

  • Informācija par tāmi, zvanot Ēku apsaimniekošanas departamenta ekonomistei uz tālruņa numuru 65049112.
  • Informācija par darbu plānu, zvanot Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājam uz tālruņa numuru 28384246.

Related Posts

Arhīvi