Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Specializētie konteineri dzīvnieku ekskrementu savākšanai un nodeva par mājas (istabas) dzīvniekiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3. punktu mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus.

Dzīvnieku īpašnieku ērtībai Ogres pilsētas teritorijā ir izvietoti zaļas krāsas konteineri ekskrementu savākšanai. Šobrīd pilsētas teritorijā ir uzstādīti 40 šādi konteineri gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā, gan pilsētas parkos un atpūtas vietās, kur iedzīvotāji mēdz pastaigāties ar saviem suņiem.

Lai rūpētos par sakoptu vidi un veicinātu dzīvnieku īpašnieku atbildību, izvērtējot nepieciešamību, speciālie ekskrementu konteineri tiks uzstādīti arī citās pilsētas teritorijās, kuras pastaigām ir iecienījuši suņu īpašnieki.

Jāņem vērā, ka dzīvnieka īpašniekam ekskrementi ir jāsavāc visur, arī vietās, kurām tuvumā nav šādu konteineru.

Dzīvnieku ekskrementus atļauts mest gan speciālajos konteineros, gan aizsietā maisiņā pilsētas sadzīves atkritumu konteineros, ja tuvumā nav speciālā ekskrementu konteinera.

Dzīvnieku ekskrementiem paredzētie konteineri nav domāti cita veida atkritumiem!

Dzīvnieku ekskrementu konteineri tiek iegādāti, uzstādīti un apsaimniekoti par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ko mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki maksā kā nodevu saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2010 “Ogres novada pašvaldības nodevas” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Ņemot vērā minēto, suņu un kaķu īpašnieki tiek aicināti godprātīgi veikt šo maksājumu (nodevu) Ogres novada pašvaldības budžetā, jo tā tiek izlietota pašu dzīvnieku īpašnieku ērtībai, pēc iespējas vairāk uzstādot speciālos konteinerus ekskrementu savākšanai.

Saistošajos noteikumos noteiktas šādas nodevas likmes par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu:

  • par suni 1,00 euro mēnesī / 12,00 euro gadā;
  • par kaķi 0,70 euro mēnesī / 8,50 euro gadā.

Nodeva jāmaksā personām, kuras suņus un kaķus tur Ogres pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un novada pagasta ciemu centru teritorijās.


Bankas rekvizīti nodevas apmaksai par mājas (istabas) dzīvnieka turēšanu:

Saņēmēja nosaukums: Ogres novada pašvaldība

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000024455

Bankas konts: LV25TREL9800890740210

Bankas nosaukums: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Maksājuma mērķis: dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds, informācija, ka tiek maksāta nodeva par mājas (istabas) dzīvnieka turēšanu, laika periods, par kuru nodeva tiek maksāta.


Nodevu iespējams samaksāt ar bankas starpniecību, veicot pārskaitījumu, kā arī Ogres novada pašvaldības kasē (Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, 1. stāvā).

Aicinām dzīvokļu īpašniekus būt atbildīgiem un savākt sava mājdzīvnieka ekskrementus, tādējādi rūpējoties par sakoptu vidi un neradot neērtības citiem iedzīvotājiem!

Related Posts

Arhīvi