Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabtelpu izmantošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabtelpas (tāpat kā kāpņu telpas un bēniņi) ir kopīpašums, tātad pieder visiem dzīvokļu īpašniekiem. Civillikuma 1067. pants nosaka, ka kopīpašums (kad viena un tā pati lieta vienādās daļās pieder vairākām personām) tiek sadalīts tikai domājamās daļās, nevis reālās daļās. Tas nozīmē, ka šobrīd spēkā esošais normatīvo aktu regulējums neparedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabus dalīt atsevišķās telpās kā atsevišķu īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas konkrētam dzīvokļa īpašniekam. Tomēr reālā situācija ir tāda, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pagrabs tomēr ir sadalīts atsevišķās telpās, kuras lieto atsevišķi dzīvokļu īpašnieki, bet daži vispār neizmanto pagrabu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” vairākkārtīgi ir vērsušies dzīvokļu īpašnieki, kuri iegādājušies dzīvokli dzīvojamā mājā un vēlas lietot arī pagrabtelpas, taču viņiem nav informācijas par pagrabtelpu piešķiršanas kārtību. Ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par pagrabtelpu piešķiršanas un izmantošanas kārtību, tad dzīvojamā mājā šādas ar lēmumu nostiprinātas kārtības nav. Parasti pagraba telpas dzīvokļu īpašnieki ir sadalījuši, savstarpēji vienojoties, un strīdu par pagrabtelpu izmantošanu nav, jo dzīvojamās mājas pagrabā atrodas brīvas telpas.

Pagrabtelpu sadalīšanas procesu dzīvojamā mājā organizē dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tāpēc, iegādājoties dzīvokli, aicinām sazināties ar šīs dzīvojamās mājas pilnvaroto personu un noskaidrot situāciju ar pagrabiem. Ja tomēr rodas kādas neskaidrības vai domstarpības un tiek atteikta pagrabtelpas piešķiršana lietošanā, var vēsties pie pārvaldnieka, kurš savas kompetences ietvaros iesaistīsies problēmas risināšanā un izskaidros tiesisko situāciju strīdā iesaistītajām pusēm.

Jāņem vērā, ka pagrabtelpai, kura dzīvokļa īpašniekam tiek nodota lietošanā, nav obligāti jābūt tajā kāpņu telpā, kurā atrodas viņa dzīvoklis.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašniekiem nekādi neizdodas vienoties par pagrabtelpu izmantošanu un ir savstarpēji strīdi, ir lietderīgi pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ar kuru tiek noteikta pagrabtelpu piešķiršanas un izmantošanas kārtība, kas būs jāievēro visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Kas jāievēro, izmantojot pagrabtelpas?

  • Jānodrošina piekļuve koplietošanas inženierkomunikācijām avārijas novēršanas darbu un plānoto remontdarbu veikšanai:
    • Jānorāda dzīvokļa numurs pie pagrabtelpas, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieku.
    • Jāuztur pagrabtelpā kārtība, lai būtu iespējams bez kavēšanās piekļūt inženierkomunikācijām. Pagrabtelpu aizkraušana nav pieļaujama arī no ugunsdrošības viedokļa.
  • Aizliegts patvaļīgi ievilkt elektrību individuālās pagrabtelpās.
  • SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina nodot saziņai savu kontaktinformāciju dzīvojamās mājas pārstāvim (ja tāds ir) un pārvaldniekam.

Diemžēl avārijas novēršanas darbu veikšanai kādu pagrabtelpu nākas uzlauzt reizi pāris nedēļās (telpa ir aizslēgta un tās lietotājs nav zināms ne pārvaldniekam, ne mājas pārstāvim). Pēc avārijas darbu veikšanas uzlauztās slēdzenes vietā tiek uzstādīta jauna un telpa tiek atkārtoti aizslēgta, nododot atslēgu dzīvojamās mājas pārstāvim.

Lai veicinātu kārtības uzturēšanu pagrabos, dzīvojamo māju ikgadējās vizuālās apsekošanas aktos turpmāk tiks atzīmēts, vai inženierkomunikācijas pagrabtelpās ir brīvi pieejamas.

Informācijai: dzīvojamās mājas sētnieka pienākumos ietilpst pagraba koplietošanas ejas (ieskaitot kāpnes uz pagrabu) izslaucīšana reizi mēnesī.

Related Posts

Arhīvi