Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos atrodas inženierkomunikācijas, kas nepieder atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem, bet ir dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Tās ir dzīvojamās mājas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un iekārtas, tai skaitā atsevišķā dzīvokļa īpašuma robežās esošie sildelementi (radiatori, konvektori), ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām.

Jāņem vērā:

  • Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā noteikts, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot dzīvokli;
  • Š. g. 20. aprīlī stājušies spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas nodrošina iespēju pārvaldniekam piekļūt inženierkomunikācijām, ja dzīvokļa īpašnieks to nenodrošina. Šādā gadījumā pārvaldniekam ir tiesības vērsties tiesā, un desmit dienu laikā tiesa pieņem lēmumu, kas ļauj, pieaicinot tiesu izpildītāju, nodrošināt piekļuvi inženierkomunikācijām bez dzīvokļa īpašnieka klātbūtnes.

Visbiežāk piekļūt inženierkomunikācijām individuālos dzīvokļos vai pagrabtelpās nepieciešams, lai veiktu avārijas remontdarbus, piemēram, plīstot ūdens stāvvadam. Ja stāvvads plīsis konkrētā dzīvoklī, visai kāpņu telpai tiek noslēgta ūdens padeve, līdz dzīvokļa īpašnieks ir nodrošinājis piekļuvi inženierkomunikācijām savā dzīvoklī un veikti nepieciešamie remontdarbi.

Šahtām dzīvokļos jābūt brīvi pieejamām – tās aizbūvēt ir aizliegts

Iekļūstot dzīvoklī, bieži tiek konstatēts, ka nav iespējams brīvi piekļūt inženierkomunikācijām, jo komunikāciju šahta ir noslēgta, piemēram, noklājot ar flīzēm attiecīgo sienu tualetē vai iebūvējot sienā sēdpoda skalojamo kasti. Dzīvokļa īpašniekam pašam jāspēj atvērt un pēc remontdarbu veikšanas aizvērt komunikāciju šahtu. Ja to nav iespējams izdarīt, siena tiek uzlauzta, lai šahtai varētu piekļūt un veikt nepieciešamos remontdarbus. Patvaļīgas šahtas aizbūvēšanas gadījumos kosmētiskais remonts pēc uzlaušanas jāveic dzīvokļa īpašniekam par saviem līdzekļiem, nodrošinot, lai turpmāk inženierkomunikācijām varētu brīvi piekļūt.

Piekļuve inženierkomunikācijām jānodrošina arī pagrabtelpās

Inženierkomunikāciju bojājumi notiek arī pagrabtelpās, kuras nereti ir aizslēgtas vai aizkrāmētas ar mantām. Inženierkomunikācijām nevar operatīvi piekļūt, un tiek kavēti avārijas novēršanas darbi.

Svarīgi!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus:

  • Uzturēt pagrabā kārtību, lai būtu iespējams bez kavēšanās piekļūt inženierkomunikācijām;
  • Norādīt pie attiecīgās pagrabtelpas sava dzīvokļa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieku;
  • Nodot saziņai savu kontaktinformāciju dzīvojamās mājas pārstāvim (ja tāds ir) un pārvaldniekam.

Piekļuve inženierkomunikācijām jānodrošina arī plānoto remonta darbu veikšanai

Daļai SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos 2021. gadam iekļauti arī inženiertīklu nomaiņas darbi, tostarp kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens, kā arī apkures stāvvadu / guļvadu maiņa, noslēgventiļu maiņa, cauruļvadu izolēšana. Lai darbus varētu veikt, var būt nepieciešams piekļūt arī komunikācijām dzīvokļos vai pagrabtelpās. Ja dzīvokļu īpašnieki liedz darbu veicējiem šo piekļuvi, var rasties situācijas, kad dzīvojamā māja ir nodrošinājusi finansējumu nepieciešamo darbu veikšanai, ir noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas darbus veic, darbi tiek uzsākti, bet tos nevar pabeigt plānotajā termiņā, jo netiek nodrošināta savlaicīga piekļuve komunikācijām dzīvokļu īpašumos.

Jāņem vērā! Ja dzīvoklis ilgstoši paliek neapdzīvots, dzīvokļa īpašniekam par to jāinformē pārvaldnieks un jāsniedz informācija par personu, ar kuru var sazināties, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi iekļūt dzīvoklī.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par piekļuves nodrošināšanu inženierkomunikācijām, kā arī būt saprotošiem, jo piekļuve inženierkomunikācijām ir nepieciešama, lai nodrošinātu nepārtrauktu sistēmu un iekārtu darbību dzīvojamā mājā.

Related Posts

Arhīvi