Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Bērnu rotaļu laukumos jāievēro drošības prasības – bīstamās iekārtas tiks demontētas!

Lai novērstu ievainojumu un traumu risku, kas saistīts ar bērnu rotaļu laukumu un tajos esošo iekārtu izmantošanu, 2020. gada 17. janvārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” (turpmāk – Noteikumi).

Noteikumi nosaka speciālas prasības publiskai lietošanai paredzētiem spēļu un rekreācijas laukumiem un tajos uzstādāmām vai uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām un aprīkojumam, kā arī nepieciešamos pasākumus to radīto risku novēršanai un mazināšanai.

Svarīgi!

Publiskais spēļu un rekreācijas laukums un tajā uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas nedrīkst apdraudēt lietotāja un trešo personu veselību un drošību.

Noteikumos ir uzskaitīta virkne prasību, kas jāievēro, lai bērnu rotaļu laukumus un tajos esošās iekārtas varētu uzskatīt par drošām, tostarp noteikts pienākums veikt regulāras laukumu un to iekārtu pārbaudes.

Saskaņā ar Noteikumiem rotaļu iekārtu ekspluatācijas pārbaude jāveic četras reizes gadā, savukārt galvenā pārbaude – reizi gadā. Tāpat noteikts, ka regulāri jāveic rotaļu iekārtu higiēnas un sanitāro apstākļu pārbaude, rotaļu laukuma pārklājuma pārbaude un citi pienākumi.

Atbilstoši jaunajam regulējumam 2020. gada decembrī pēc SIA “Ogres Namsaimnieks” pasūtījuma sertificēts bērnu rotaļu iekārtu inspektors (SIA “Jūrmalas Mežaparki”) apsekoja bērnu rotaļu laukumus un iekārtas, kas atrodas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās, un pārbaudīja to ekspluatācijas darbību, lai izvērtētu potenciālos riskus. Inspektora atzinumā konstatēts, ka daudzas rotaļu iekārtas ir sliktā vai pat kritiskā vizuālajā un tehniskajā stāvoklī.

Ņemot vērā minēto, SIA “Ogres Namsaimnieks” veiks inspektora ieteiktās korektīvās darbības, lai rotaļu iekārtas varētu turpināt izmantot, savukārt tās iekārtas, kuras nav iespējams remontēt, tiks demontētas. Pirms darbu uzsākšanas dzīvojamā mājā tiks izvietota informācija par plānoto demontāžas darbu laiku.

Dzīvojamo māju iekšpagalmos esošie bērnu rotaļu laukumi un tajos esošās iekārtas tika apsekotas arī 2019. gada vasarā. Apsekojuma rezultātā daļa iekārtu tika atzītas par bīstamām un tika demontētas jau pagājušajā gadā. Jaunais atzinums parāda, ka kopš iepriekšējās apsekošanas pasliktinājies arī daudzu citu rotaļu iekārtu stāvoklis un jāveic to remonts vai bīstamo iekārtu demontāža.

Kā jau SIA “Ogres Namsaimnieks” 2020. gadā informēja gan dzīvokļu īpašniekus, gan dzīvojamo māju pārstāvjus, lai demontējamo iekārtu vietā uzstādītu jaunas, dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā atrodas bērnu rotaļu laukums, jāpieņem attiecīgs kopības lēmums un jānodrošina nepieciešamais finansējums.

Ar informatīviem materiāliem par bērnu rotaļu iekārtām un to izmaksām var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Cita informācija”.

Jāņem vērā! Finansējums jāparedz iekārtu iegādei un uzstādīšanai, tomēr jārēķinās arī ar uzturēšanas izmaksām iekārtu regulārai ekspluatācijas pārbaudei un remontdarbiem.

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar savas dzīvojamās mājas bērnu rotaļu laukuma apsekošanas (pārbaudes) pārskatu SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Lai saņemtu konsultāciju par rotaļu laukumiem un tajos esošām iekārtām, dzīvokļu īpašnieki var vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentā, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 26172124.

Related Posts

Arhīvi