Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvojamo māju balkoni un lodžijas sliktā stāvoklī – situācija jārisina!

Padomju laikos būvēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoni un lodžijas lielākoties nav atjaunoti kopš to nodošanas ekspluatācijā un ir sliktā vai pat kritiskā stāvoklī. Š. g. augusta sākumā ziņās varēja lasīt, ka Viļņā nogruvis kādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 15. stāva balkons. Ļoti sliktā stāvoklī ir arī daļa dzīvojamo māju balkonu un lodžiju Ogrē, un situācija jārisina pēc iespējas ātrāk!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus būt tālredzīgiem, nenoraidīt pārvaldnieka piedāvātos risinājumus un veikt nepieciešamos uzkrājumus balkonu un lodžiju tehniskā stāvokļa uzturēšanai, negaidot, kamēr notiks avārija.

Jaunu balkonu izbūve iespējama tikai ar dzīvokļu īpašnieku kopības atbalstu

No visām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām kritiskākajā stāvoklī balkoni ir tieši pagājušā gadsimta 70.–80. gados būvētajām 602. sērijas dzīvojamām mājām Zilokalnu prospektā 18, 22 un 24, Ogrē.

SIA “Ogres Namsaimnieks” šajās dzīvojamās mājās ir organizējusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kurās skaidrojusi situācijas nopietnību un piedāvājusi iespējamos risinājumus. Diemžēl dzīvokļu īpašnieku pretestība ir ļoti liela, jo dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanā ir jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi. Tā kā dzīvojamo māju ārējās norobežojošās konstrukcijas, tostarp balkoni un lodžijas, ir kopīpašums, to atjaunošana tiek veikta par visu attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku naudu.

Jaunus balkonus balstīt esošajās dzīvojamās mājas konstrukcijās nav atļauts, savukārt veidot zemē balstītas kolonnas deviņu stāvu augstumā būtu apmēram trīs reizes dārgāk nekā demontēt esošos balkonus un izbūvēt franču balkonus. Franču balkons uzskatāms par vizuāli pievilcīgu ārēju norobežojumu logam, jo praktiski neizvirzās ārpus ēkas fasādes. Šādu finansiāli izdevīgāko, kā arī vizuāli pievilcīgu risinājumu dzīvokļu īpašniekiem piedāvā SIA “Ogres Namsaimnieks” (aptuvenās izmaksas 40 balkonu nomaiņai – 63000,00 EUR bez PVN).

Dzīvojamā mājā Zilokalnu prospektā 22, Ogrē, ir paredzēts veikt esošo balkonu tehnisko izpēti, lai noteiktu to tehnisko stāvokli un iespējamos risinājumus.

Dzīvojamai mājai Zilokalnu prospektā 18, Ogrē, ir izstrādāts siltināšanas projekts, kura ietvaros paredzēta arī esošo balkonu demontāža un franču balkonu izbūve.

Arī dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 24, Ogrē, balkoni ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plānā 2020. gadam (tāmes 2. pielikumā) SIA “Ogres Namsaimnieks” iekļāva franču balkonu būvprojekta izstrādi, kā arī ēkas konstrukciju tehnisko ekspertīzi. Neskatoties uz SIA “Ogres Namsaimnieks” nostāju, ka minētie darbi dzīvojamā mājā ir jāveic, dzīvojamās mājas pārstāve organizēja aptauju par atteikšanos no minētajiem darbiem un to izslēgšanu no darba plāna. Diemžēl dzīvokļu īpašnieki, neizvērtējot situācijas nopietnību, ar balsu vairākumu akceptēja minēto darbu izslēgšanu no darbu plāna, kaut arī tie būtu jāveic neatliekami un dzīvokļu īpašniekiem jānodrošina finansējums to veikšanai.

Kas jāievēro, lai nepasliktinātu sava balkona vai lodžijas stāvokli?

Dzīvokļa īpašuma likuma 4. pantā noteikts, ka balkoni un lodžijas ir kopīpašuma daļa, tādēļ tos pārbūvēt pēc saviem ieskatiem ir aizliegts, savukārt 10. pants paredz, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā.

Jāņem vērā!

  • Jānodrošina sausa balkona vai lodžijas grīdas virsma – uz tās nedrīkst likt tepiķi, linoleju vai citus materiālus, kas veicina mitruma uzkrāšanos. Ieteicams to vietā izvēlēties flīzes.
  • Balkonus un lodžijas nedrīkst izmantot smagu priekšmetu uzglabāšanai.
  • Uz margām nevajag turēt puķu kastes.

Kur saņemt konsultāciju par balkoniem vai lodžijām?

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvji ir gatavi tikties ar dzīvokļu īpašniekiem, lai sniegtu konsultācijas par dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, tajās veicamajiem darbiem, kā arī palīdzētu pieņemt atbilstošus dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus un risinātu jautājumus par sliktā tehniskā stāvoklī esošo balkonu vai lodžiju atjaunošanu vai demontāžu.

Sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentu, lai saņemtu konsultāciju par dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, var, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 28384246.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus aktīvi iesaistīties balkonu jautājuma risināšanā – bez dzīvokļu īpašnieku atbalsta to nav iespējams atrisināt!

Related Posts

Arhīvi