Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kopīgiem spēkiem jāsaved kārtībā bērnu rotaļu laukumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Daudzas no Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos esošajām bērnu rotaļu laukumu iekārtām, kas uzstādītas vēl padomju laikos, ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī un laika gaitā nolietojušās. Dzīvokļu īpašniekiem, sadarbojoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks”, ir iespēja meklēt kopīgus risinājumus un padarīt savas dzīvojamās mājas iekšpagalmā esošo bērnu rotaļu laukumu drošu, sakoptu un atbilstošu mūsdienu prasībām.

Lai novērtētu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās esošos bērnu rotaļu laukumus un tajos esošo iekārtu tehnisko stāvokli, pagājušā gada vasarā pēc SIA “Ogres Namsaimnieks” pasūtījuma sertificēts rotaļu iekārtu inspektors veica bērnu rotaļu laukumu apsekošanu un ekspluatācijas pārbaudi.

Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka daudzas bērnu rotaļu laukumu iekārtas neatbilst ekspluatācijas un drošības standartu prasībām un var radīt apdraudējumu bērnu veselībai un drošībai. Rotaļu laukumu iekārtu tālākai ekspluatācijai vairumā apsekoto laukumu nepieciešams veikt šo iekārtu pilnīgu demontāžu, savukārt daļai nepieciešams veikt korektīvus pasākumus defektu novēršanai vai nomainīt rotaļu laukuma aprīkojuma komplektējošās daļas.

“Ogres apriņķa ziņas” sižets

Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem un ieteiktajām darbībām bērnu rotaļu laukumu tālākai ekspluatācijai, SIA “Ogres Namsaimnieks” veica nepieciešamās darbības bīstamo iekārtu norobežošanai.

Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. Tas nozīmē, ka lēmums par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai arī jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu ir jāpieņem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kā arī izmaksas jāsedz no saviem līdzekļiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, kuru dzīvojamai mājai piesaistītajā teritorijā ir bērnu rotaļu laukums, iepazīties ar apsekošanas rezultātiem un pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par tālāko rīcību ar bērnu rotaļu laukumu. Lēmums par veicamajiem teritorijas labiekārtošanas darbiem un finansējumu jāpieņem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu.

Bērnu rotaļu laukumus izmanto arī bērni no blakus esošajām dzīvojamām mājām. Sadarbojoties un kopīgi meklējot risinājumus, lēmuma pieņemšanā par bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanu būtu jāpiedalās arī blakus esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un jānodrošina līdzfinansējums, lai bērnu rotaļu laukumu būtu iespējams labiekārtot kopīgiem spēkiem. 

Pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām aicinām dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un 1 (viena) mēneša laikā apspriest savā starpā iespējamos risinājumus, kā arī pieņemt atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” apņemas veikt nepieciešamās darbības bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam un nodrošinātajam finansējumam. Tās iekārtas, kuras saskaņā ar apsekošanas rezultātiem ir atzītas par bīstamām, tiks demontētas, lai netiktu apdraudēta bērnu drošība. Savukārt tās iekārtas, kurām nepieciešams novērst defektus, tiks remontētas.

  • Ar katras dzīvojamās mājas rotaļu laukumu apsekošanas (pārbaužu) pārskatiem var iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.
  • Informācija par bērnu rotaļu laukumu apsekošanas rezultātiem un veicamajām darbībām tiks izvietota arī pie katras no dzīvojamām mājām, kuras piesaistītajā teritorijā atrodas bērnu rotaļu laukums.
  • SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā sadaļā “Pakalpojumi – Cita informācija” apskatāmi informatīvi materiāli par bērnu rotaļu laukumu iekārtām un to izmaksām.

Lai saņemtu konsultāciju par bērnu rotaļu laukumiem un tālāko rīcību ar tiem, dzīvokļu īpašnieki var vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentā (tālr. 26172124).

Related Posts

Arhīvi