Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Tikai kopā ar dzīvokļu īpašniekiem varam sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmus

Bedraini un grūti izbraucami ceļi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos nav retums vairākumā Latvijas pilsētu, tostarp arī Ogrē. Pilsētas ielas ar pašvaldības atvēlēto finansējumu, kā arī piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, pamazām tiek sakārtotas, tādēļ arvien krasāks kontrasts veidojas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem, kuri daudzos gadījumos nav uzlaboti kopš padomju laikiem.

Nereti iedzīvotāji vaicā – kad tiks sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmi un tajos esošie piebraucamie ceļi?

Apsekojot Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmus un piebraucamos ceļus, nākas secināt, ka ceļu segums tā nolietojies, ka tajā radušās dziļas bedres, kas apgrūtina pārvietošanos gan gājējiem, gan autobraucējiem. Bedres parasti ir piepildītas ar lietus ūdeni un nav iespējams novērtēt to dziļumu, tādēļ autobraucēji riskē pārsist savas automašīnas riepas vai nodarīt citus smagākus bojājumus transportlīdzeklim.

Iekšpagalmi un tajos esošie piebraucamie ceļi ir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītā teritorija, un rūpes par to ir jāuzņemas pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Kamēr dzīvokļu īpašnieki paši nesāks aktīvi iesaistīties šo jautājumu risināšanā, stāvoklis pats no sevis neuzlabosies. Diemžēl joprojām daudzi iedzīvotāji uzskata, ka viņu privātīpašums ir tikai dzīvoklis, bet par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apkārtējās teritorijas sakārtošanu ir atbildīgs kāds cits. Būtiski ir saprast, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir ēka, kas pieder tās dzīvokļu īpašniekiem, un viņu pašu interesēs ir, lai šī ēka un tai apkārt esošā teritorija būtu sakārtota, labiekārtota un droša.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vairs nav jaunas un tām ir nepieciešami neatliekami remontdarbi, tomēr dzīvokļu īpašnieki atsakās ieguldīt līdzekļus savu dzīvojamo māju un piesaistīto teritoriju sakārtošanā, jo uzskata, ka atbildība un rūpes ir jāuzņemas kādam citam – valstij, pašvaldībai, pārvaldniekam. SIA “Ogres Namsaimnieks” kā pārvaldnieks var rīkoties tikai ar tiem līdzekļiem, kurus saņem no saviem klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem, un pārsvarā pakalpojumu maksā neietilpst neplānoti būvdarbi vai rekonstrukcijas darbi. Esošās apsaimniekošanas maksas ietvaros iespējams tikai “aizlāpīt” bīstamākās bedres. Ieklāt jaunu asfalta segumu vai nobruģēt iekšpagalmu nav lēti, bet “lāpīšana” ir īstermiņa risinājums.

Lai palīdzētu dzīvokļu īpašniekiem sakārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus un tajos esošos piebraucamos ceļus, Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi atbalsta programmu, kuras ietvaros līdzfinansē līdz 50% no paredzamo darbu izmaksām. Šobrīd iesniegto projektu kopējā summa pārsniedz 600 000 eiro. Ogres novada pašvaldība 2020.gadā šai atbalsta programmai ir piešķīrusi 144 833,44 eiro, kas nozīmē, ka ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu varēs sakārtot tikai daļu no Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem, turklāt ar nosacījumu, ka dzīvokļu īpašnieki paši ir gatavi segt pusi no darbu izmaksām. Tā kā ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu nevar sakārtot visus Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmus un piebraucamos ceļus, ir jāmeklē arī citi risinājumi.

Grūtākais, tomēr tālredzīgākais lēmums ir viena kopīga labiekārtošanas projekta realizācija dzīvojamām mājām, kuras izmanto vienu piebraucamo ceļu vai kurām ir kopīgs iekšpagalms. Šādā gadījumā blakus esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzsāk diskusija par kopīgu iekšpagalma labiekārtošanas projekta izstrādi. Lai šāda mēroga projektu realizētu, dzīvojamā mājā ir vajadzīgi aktīvi dzīvokļu īpašnieki, kuri izrāda iniciatīvu un rosina pārējos dzīvokļu īpašniekus uz diskusiju un lēmumu pieņemšanu. Tas nav viegls uzdevums, bet šis ir variants, kuru iesaka un atbalsta SIA “Ogres Namsaimnieks”. Šāda kopēja projekta ietvaros ir iespējams atrisināt jautājumus par automašīnu stāvvietām, atkritumu konteineru novietnēm, gājēju celiņu novietojumu un atjaunošanu, bērnu rotaļu laukumu izveidi, atpūtas soliņu izvietojumu u. c.

Atsevišķu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki sava nama apkārtni spējuši sakārtot tā, lai ikdienā būtu ērti pārvietoties, neraizējoties par to, kurā bedrē var pakrist un savainoties vai sabojāt transportlīdzekli. Dzīvokļu īpašnieki sadarbojoties ir spējuši pieņemt konceptuālus lēmumus, kas vēlāk ir realizēti kā labiekārtošanas projekti un to ietvaros ir atrisinātas vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku problēmas.

Ja arī kopēju labiekārtošanas projektu realizēt nav iespējams, vienmēr pastāv iespēja dzīvokļu īpašniekiem izlemt par savas dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas labiekārtošanu. Veicot piesaistītās teritorijas labiekārtošanu, tiek uzlabota dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku dzīves kvalitāte, kā arī citu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki aizdomājas – ja viņi varēja, tad arī mēs varam. Pēc gada vai diviem arī blakus esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, iespējams, pieņems lēmumu par savas piesaistītās teritorijas labiekārtošanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki savā starpā spēj vienoties, kādu vēlas redzēt savas dzīvojamās mājas iekšpagalmu, kādus darbus un uzlabojumus tajā vēlas veikt, kā arī ir lēmuši par finansējuma nodrošināšanu plānotajiem darbiem, tad SIA “Ogres Namsaimnieks” ir gatavs palīdzēt ieceres realizēt – organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, projekta izstrādi, saskaņot dokumentāciju, nodrošināt līgumu slēgšanu par darbu veikšanu, kā arī organizēt un uzraudzīt pašus darbus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” šobrīd sācis izmantot “ArcGIS” digitālās kartēšanas programmu, kas nodrošina datu vizualizāciju. Šo programmu iecerēts izmantot, lai nākotnē sekmīgāk varētu palīdzēt iedzīvotājiem risināt jautājumus, kas saistīti ar dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas projektu realizāciju. Ar šīs programmas palīdzību var vizualizēt vēlamo ieceri un precīzāk noformulēt projektēšanas uzdevumu – to, ko dzīvokļu īpašnieki vēlas realizēt savas dzīvojamās mājas iekšpagalmā. SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālisti uzklausīs dzīvokļu īpašnieku vēlmes, apkopos tās un izveidos vizuālu materiālu, kurā būs atspoguļoti iespējamie risinājumi. Pēc to apspriešanas dzīvokļu īpašniekiem būs jāpieņem lēmums par projekta izstrādi. Tālāk jau SIA “Ogres Namsaimnieks” veiks nepieciešamās darbības projektētāja atlasei, kurš izstrādās projektu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vēlmēm. Projekta izstrādes ietvaros tiks aprēķinātas arī provizoriskās projekta realizācijas izmaksas. Līdz ar to pēc projekta izstrādes dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par labiekārtošanas darbu veikšanu un finansējuma nodrošināšanu projekta realizācijai. Tālākais jau ir paša projekta īstenošana, ko arī palīdzēs veikt SIA “Ogres Namsaimnieks”, veicot pretendentu atlasi un noslēdzot līgumu par darbu veikšanu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvokļu īpašniekus aicina neatlikt jautājumu par savas dzīvojamās mājas iekšpagalmu un piebraucamajiem ceļiem, bet pieņemt mērķtiecīgu un tālredzīgu lēmumu par to labiekārtošanu, veidojot uzkrājumus nepieciešamajiem darbiem.

Gluži kā Andreja Upīša grāmatā “Sūnu ciema zēni” – stāsts par savu dzīvojamo māju, iekšpagalmu un piebraucamo ceļu ir par mums pašiem, par mūsu spēju pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un rīkoties. Ceram sagaidīt Laimes Lāci, kas atrisinās visas mūsu likstas, taču mēs paši veidojam savu dzīvi – lemjam, kādā dzīvojamā mājā un kādā vidē vēlamies dzīvot.

Related Posts

Arhīvi