Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

2019. gada sākumā SIA “Ogres Namsaimnieks” uzsāka darbu pie dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas ieviešanas visās uzņēmuma pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem divus apdrošināšanas variantus:

  1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, kuras 2020. gadā tiks noformētas visiem SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.
  2. Civiltiesiskās atbildības, mantas un nekustamā īpašuma apdrošināšanas polises, kurām 2020. gadā dzīvokļu īpašnieki varētu pieteikties pēc pašu vēlēšanās.

Šāds projekts tika uzsākts ar mērķi nodrošināt trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Šādā veidā dzīvokļu īpašnieki tiks pasargāti arī no neparedzētu negadījumu sekām, piedāvājot ērtāku apdrošināšanas noformēšanas un apmaksas procesu, kā arī mudinot dzīvokļu īpašniekus ar lielāku atbildības sajūtu izturēties pret savu dzīvokļa īpašumu un dzīvojamo māju kopumā.

2019. gada 20. decembrī noslēdzās SIA “Ogres Namsaimnieks” izsludinātais iepirkums “Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”. Līguma slēgšanas tiesības ieguva ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle.

1. apdrošināšanas varianta – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises – nosacījumi:

Termiņš (apdrošināšanas polises darbības periods) 01.01.2020. – 31.12.2020.
Limits (apdrošināšanas summa) līdz 1000 EUR
Pašrisks (dzīvokļa īpašnieka sedzamā daļa apdrošināšanas gadījumā) 45 EUR
Prēmijas apmērs (ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā ietvertā maksa par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu) 0,23 EUR / mēnesī
Apdrošināšanas polises segums:
Trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītais kaitējums;
Trešo personu neiegūtie ieņēmumi darbnespējas dēļ;
Trešo personu apbedīšanas izdevumi un apgādājamo izdevumi;
Trešo personu īpašuma bojājums vai bojāeja;
Trešo personu no īpašuma izrietošie finansiālie zaudējumi;
Trešo personu neiegūtā peļņa;
Ekspertīzes izdevumi;
Glābšanas darbi (neatliekamo zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumi);
Tiesāšanās izdevumi.

Notiekot avārijai vai citam apdrošināšanas gadījumam, dzīvokļu īpašniekiem ir jāinformē par notikušo SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienests (tālruņa Nr. 65022261) vai Klientu apkalpošanas nodaļa (tālruņa Nr. 65049114). Saņemot pieteikumu, SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālisti veiks nepieciešamo apsekošanu un savas kompetences ietvaros noteiks negadījuma iemeslu, kā arī sastādīs apsekošanas aktu. Negadījumos vai avārijas gadījumos, kuri attieksies uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošinās tāmes sastādīšanu, kā arī piedāvās veikt nepieciešamos remonta darbus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises maksa 2020. gadā tiks iekļauta kā atsevišķa pozīcija ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā, lai dzīvokļu īpašniekiem būtu skaidri redzamas polises izmaksas. Ar pārrēķināto Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi 2020. gadam dzīvokļu īpašnieki varēs iepazīties 2020. gada janvāra sākumā Mājas lietā vai klientu portāla https://e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvokļu īpašniekiem nodrošina iespēju atteikties no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, uzrakstot iesniegumu. Šāda iespēja, kā arī iespēja polisi noformēt tiks piedāvāta arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises darbības termiņa laikā.

Pirms pieņemt lēmumu par atteikšanos no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus objektīvi izvērtēt piedāvātās polises nosacījumus, ņemot vērā, ka apdrošināšanas polises ikmēneša maksa ir tikai 0,23 EUR.

2020. gada janvāra sākumā SIA “Ogres Namsaimnieks” sniegs detalizētāku informāciju par 2. piedāvātā apdrošināšanas varianta – Civiltiesiskās atbildības, mantas un nekustamā īpašuma apdrošināšanas polišu – piedāvājumiem.

Related Posts

Arhīvi