Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par plānotajiem darbiem 2020.gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Saskaņā ar 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, SIA “Ogres Namsaimnieks” uz 15.10.2019. sagatavojis Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam (1.pielikums) un Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumus (2.pielikums), kopā 162 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

No šīm 162 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – 24 ir tā saucamās “vecā fonda mājas”, kuru celšanas gads ir no 1860.gada līdz 1973.gadam. Liela daļa dzīvokļu šajās mājās nav privatizēti un tajās pārsvarā paredzēts veikt elektroinstalācijas pārbaudes, kuras saskaņā ar 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56.punktu veicamas reizi 10 gados. Vidējā apsaimniekošanas maksa šīm dzīvojamām mājām tiek piedāvāta 0,6319 EUR/m2 bez PVN.

Pie “sociālajām mājām” tiek pieskaitītas ēkas Indrānu ielā 9, 14, 17 un 24, Ogrē, kā arī kopmītņu tipa dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 30, 34 un 38, Ogrē. Arī šīm dzīvojamām mājām paredzēts veikt elektroinstalācijas pārbaudes, taču uzkrājuma veidošana vai citu plānoto remontdarbu veikšana nav paredzēta.

SIA “Ogres Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošām dzīvojamām mājām piedāvāti šādi plānotie darbi:

1. ēkas konstrukciju tehniskā ekspertīze, pamatojoties uz vizuālās apskates laikā konstatētajām plaisām un atvērumiem nesošās konstrukcijās – 21 dzīvojamai mājai. Prognozējamās izmaksas 1 ekspertīzei 2500,00 – 3000,00 EUR bez PVN (pārsvarā paneļa tipa dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā un Tīnūžu ielā, Ogrē);

2. apliecinājuma kartes izstrāde balkonu, lodžiju starplogu vairogu atjaunošanai – 17 dzīvojamām mājām (pārsvarā mājām Akmeņu ielā, Lapu ielā, Zilokalnu prospektā 22 un 24, Ogrē);

3. būvprojekta izstrāde jumta seguma maiņai un siltināšanai – 2 dzīvojamām mājām (Akmeņu ielā 50B un Ausekļa prospektā 8, Ogrē);

4. citi projektēšanas darbi – cokola siltināšana un ēkas pamatu drenāžas sistēmas ierīkošana, teritorijas labiekārtošanas projekti cietā seguma maiņai, atkritumu novietnes pārcelšanai u.tml. – 4 dzīvojamām mājām;

* Visu projektēšanas un tehnisko ekspertīžu (no 1.-4.punktam) plānotā kopsumma 101100,00 EUR bez PVN.

5. elektroinstalācijas pārbaudes – 129 dzīvojamās mājās (prognozētās izmaksas par 1 pārbaudi atkarībā no ēkas lieluma robežās no 280,00 līdz 2100,00 EUR bez PVN), kopējā prognozējāmā darbu summa – 81287,68 EUR bez PVN;

6. konstrukciju remontu darbi (fasādes starppaneļu šuvju remonts, koka ārdurvju nomaiņa pret metāla, pagraba koka logu nomaiņa uz PVC, ventilācijas dūmeņu virs jumta daļas pārmūrēšana) – 17 dzīvojamām mājām, kopējā prognozējāmā darbu summa 83674,70 EUR bez PVN;

7. ēku inženierkomunikāciju nomaiņas darbi – 19 dzīvojamās mājās, kopējā prognozējāmā darbu summa – 88040,03 EUR bez PVN;

8. teritorijas labiekārtošanas darbi (pārsvarā pagalma cietā seguma bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju) – 21 dzīvojamai mājai (pārsvarā dzīvojamām mājām Grīvas prospektā, Skolas ielā, Rīgas ielā, Ogrē), kopējā prognozējāmā darbu summa 58040,88 EUR bez PVN;

9. liftu remontdarbi – 4 dzīvojamās mājās (Ausekļa prospektā 7A, 10, Ogrē, Tīnūžu ielā 9 un 18, Ogrē), darbu summa vienam liftam 7000,00 EUR bez PVN, darbu progrnozējamā kopsumma 28000,00 EUR bez PVN.

2020.gadā iekļauti arī no 2019.gada pārceltie darbi, kur lielāko daļu veido dzīvojamo māju inženiertīklu nomaiņas darbi. Trešo reizi izsludinot iepirkumu, tika saņemti 3 pretendentu piedāvājumi, par uzvarētāju pasludinot SIA “AJZ Serviss”, reģ. Nr.40103166961. Pašlaik norit līguma slēgšanas process par kopējo līguma summu 113610,20 EUR bez PVN. Darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Bērzu alejā 6 un Mālkalnes prospektā 20, Ogrē, tiks veikti šogad, tādējādi to pārcelšana 2020.gadā nav paredzēta.

39 dzīvojamās mājās ir paredzēta uzkrājuma veidošana, atsaucoties uz 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”, kur 2.pielikumā ir uzrādīts konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums. Būtībā šie noteikumi nosaka, ka dzīvojamo māju konstrukcijas un inženiersistēmas ar laiku nepieciešams mainīt.

Šīm 39 dzīvojamām mājām, kurām ir paredzēta uzkrājuma veidošana, nav piedāvāts veikt konkrētus darbus (izņemot elektroinstalācijas pārbaudi). Iemesli šādai rīcībai ir sekojoši:

1. daļai dzīvojamo māju vizuālās apskates laikā konstatēta virkne darbu, kas būtu jāveic tuvākajā laikā. SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēs dzīvokļu īpašnieku sapulces ar SIA “Ogres Namsaimnieks” atbildīgo speciālistu piedalīšanos, lai lēmuma pieņemšanā par tuvākajā laikā veicamo darbu veikšanu uzklausītu arī dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku viedokli. Pēc lēmuma pieņemšanas tiks izstrādātas attiecīgo darbu kontroltāmes. Savlaicīgi veidojot uzkrājumu, darbus varēs veikt ātrākā termiņā, ja dzīvojamai mājai būs nepieciešamie finanšu līdzekļi;

2. atsevišķām dzīvojamām mājām jāveic darbi par salīdzinoši lielu summu. Piemēram, dzīvojamai mājai Upes prospektā 20, Ogrē, ir nepieciešama asbestcementa lokšņu jumta nomaiņa ar prognozējamām izmaksām 29000,00 EUR bez PVN. Dzīvojamā māja būvēta 1954.gadā un tajā ir 8 plaši dzīvokļi ar kopējo apsaimniekojamo platību 400,30 m2. Iekļaujot jumta nomaiņu un maksājumu sadalot uz 3 gadiem, par šī darba veikšanu dzīvokļu īpašniekiem būtu jāmaksā 2,01 EUR/m2, neskaitot apsaimniekošanas maksu par obligātām pārvaldīšanas darbībām. Izprotot dzīvokļu īpašnieku maksātspēju, darbi netika iekļauti veicamo darbu plānā, taču tiek paredzēts veidot uzkrājumu, kā rezultātā piedāvātā apsaimniekošanas maksa šai mājai ir 0,8174 EUR/m2 bez PVN;

3. ir atsevišķas dzīvojamās mājas, kas piedalās ēku energoefektivitātes paaugstināšanas procesā – tiek izstrādāta projektēšanas dokumentācija, lai  dzīvojamo māju varētu siltināt un nomainīt apkures sistēmu. Cerot uz to, ka dzīvojamā māja tiks siltināta, nav lietderīgi paredzēt, piem., fasādes starppaneļu šuvju remontu vai apkures sistēmas elementu nomaiņu, jo šos darbus varēs veikt, piesaistot līdzfinansējumu. Uzkrājums ir jāveic, lai uzlabotu dzīvojamās mājas finanšu situāciju pie kredīta nosacījumu izvērtēšanas.

Sakarā ar salīdzinoši augstu apsaimniekošanas maksu 7 dzīvojamām mājām nav paredzēts veidot uzkrājumu un arī netiek piedāvāti remontu un citi darbi (izņemot elektroinstalācijas pārbaudes). Iemesli pārsvarā ir saistīti ar to, ka šim dzīvojamām mājām veikti finansiāli ietilpīgi darbi, par kuriem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vēl turpina maksāt.

Vidējā apsaimniekošanas maksa SIA “Ogres Namsaimnieks” apsaimniekojamām dzīvojamām mājām 2020.gadā tiek piedāvāta 0,6554 EUR/m2 (bez PVN).

Related Posts

Arhīvi