Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānots paaugstināt siltumenerģijas tarifu.

Ogres pilsētā ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) mājaslapā pieejamā informācija.

Pašlaik SIA “Ogres Namsaimnieks”, kas ar siltumenerģiju apgādā Ogres pilsētu, piemēro bijušās pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2017./2018.gada apkures sezonai noteikto siltumenerģijas tarifu. 2018.gada 1.jūlijā tika pabeigta pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizācija, kā rezultātā izveidots jauns komersants – SIA “Ogres Namsaimnieks”, kas nodrošina regulējamo siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Siltumapgādes komersantiem siltumenerģijas tarifs ir jāsagatavo un jāapstiprina SPRK. Šī gada 22.maijā SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniedza izskatīšanai SPRK izstrādāto siltumenerģijas gala tarifa projektu, kas sastāv no siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī tirdzniecības izmaksām. Ņemot vērā, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifu SPRK apstiprina pirmo reizi, tad tiek saņemti precizējoši jautājumi un pieprasīta papilddokumentācija. Kā viens no SPRK iebildumiem ir par administratīvo izmaksu proporcijas attiecināšanu uz siltumapgādes tarifu, kā rezultātā šo izdevumu daļa jāattiecina uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentu, kas ļāvis tarifu projektā samazināt iepriekš aprēķināto siltumenerģijas tarifu.

SPRK izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. SPRK ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus objektīvai tarifa projekta izvērtēšanai, kā arī uzdot veikt tarifa projekta pārrēķinu, ja uzskata, ka tarifu veidojošās izmaksas ir nepamatotas. Tarifa projekta pārrēķina laiku un SPRK pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifa projekta izvērtēšanas termiņā.

SPRK izvērtēto tarifa projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, SPRK 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē internetā.

Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Šobrīd Ogres pilsētā ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no pastāvīgajām izmaksām un mainīgajām izmaksām. Jaunajā tarifa projektā ir plānots saglabāt divdaļīgo siltumenerģijas tarifu. Tā kā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir rēķināts pēc atšķirīgas metodikas, tad tarifu salīdzināšanai to ērtāk izteikt viendaļīgā tarifā. Spēkā esošais tarifs izteikts viendaļīgā tarifā sastāda 46,71 EUR/MWh. Pēdējā precizētajā tarifa projekta versijā aprēķinātais tarifs izteikts viendaļīgā tarifā sastāda 49,05 EUR/MWh, savukārt, pirmos 12 mēnešus, iekļaujot neparedzētos izdevumus, tas sastāda 50,33 EUR/MWh, kas joprojām būs viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā.

Neparedzētās izmaksas ir pozīcija, kas sedz komersanta zaudējumus brīdī, ja pie spēkā esošā tarifa ir cēlušās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenas.

Related Posts

Arhīvi