Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procesu

1995.gada 27.jūlijā stājās spēkā likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums), kas paredz, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas 6 mēnešu laikā dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas attiecas uz visu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, noslēdzot rakstveidā ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Ja dzīvokļu īpašnieki šo sapulci nesasauc un nenoslēdz pārvaldīšanas līgumu ar izraudzīto pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir  nodrošināt īpašuma pārvaldnieku, ko līdz šim Ogres novada pašvaldība ir darījusi, nododot dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzdevumu gan izveidotai pašvaldības aģentūrai, gan vēlāk izveidojot arī apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku kopība pārņem mājas pārvaldīšanas tiesības, slēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar dzīvokļu īpašnieku izvēlētu pilnvarotu personu – biedrību, fizisku personu vai arī kādu komersantu, kas nodrošina pārvaldīšanas pakalpojumu.

2018.gada 1.jūlijā tika reorganizēta pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”, lai būtu iespējams iesaistīties dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā, slēdzot pārvaldīšanas līgumus ar dzīvokļu īpašnieku kopībām, kuras nolēmušas pārņemt savu māju pārvaldīšanas tiesības atbilstoši Privatizācijas likuma prasībām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē šobrīd darbojas konkurences apstākļos un turpina uzlabot, kā arī paplašināt savu pakalpojumu klāstu, lai būtu arvien pieejamāki savam klientam.

SIA “Ogres Namsaimnieks” politika ir vērsta uz to, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk dzīvokļu īpašniekus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā. Ir ieguldīts liels darbs dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku informēšanā par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem, skaidrojot jautājumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu gan ar mediju starpniecību, gan dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, kā arī individuāli pārrunājot šos jautājumus ar dzīvokļu īpašniekiem. Lielākajai daļai dzīvokļu īpašnieku līdz šim nav bijusi informācija par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” pastāvīgi skaidro, ka lēmējiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem ir jābūt dzīvokļu īpašniekiem un ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu viņi var realizēt gan paši, dibinot biedrības, vai arī uzdodot dzīvojamās pārvaldīšanas darbības pārvaldniekam.

Līdz šim SIA “Ogres Namsaimnieks” ir darbojies tikai kā pašvaldības norīkotais pārvaldnieks jeb pārvaldnieks uz Privatizācijas likuma pamata, nevis dzīvokļu īpašnieku izraudzītais. Šāda situācija ilgtermiņā neveicina dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību, savukārt dzīvokļa īpašniekiem neveidojas izpratne par to, ka viņi ir atbildīgi par savas dzīvojamās mājas uzturēšanu un saglabāšanu, tostarp, ka viņi ir vienīgā lemttiesīgā institūcija dzīvojamā mājā, kurai jāpieņem lēmumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem.

Vienlaikus ar dzīvokļu īpašnieku informēšanu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem, SIA “Ogres Namsaimnieks” ir rosinājis dzīvokļu īpašniekus izpildīt Privatizācijas likumā noteikto – pārņemt no Ogres novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un turpmāk pārvaldīt māju pašiem vai arī uzdot to darīt pārvaldniekam, kuru viņi ir izraudzījušies.

Dzīvokļu īpašnieku informēšanas rezultātā ir uzsācies likumsakarīgs process – dzīvokļu īpašnieki lemj par savas dzīvojamās mājas turpmāko pārvaldīšanu, izraugoties pārvaldnieku.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir veicinājis brīvās konkurences apstākļus, kuru rezultātā Ogres pilsētā savus pārvaldīšanas pakalpojumus šobrīd piedāvā arī citi apsaimniekošanas uzņēmumi, un dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja salīdzināt SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvāto pārvaldīšanas modeli un tā izmaksas ar citu pārvaldnieku piedāvājumiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir pārliecinājies, ka iesāktais dzīvokļu īpašnieku informēšanas virziens ir pareizs un nepieciešams, jo tādā veidā ir iespēja arvien vairāk iesaistīt dzīvokļu īpašniekus savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos un pieņemt lēmumus attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Par pareizu virzienu liecina arī tas, ka šobrīd notiek sarunas par pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanu vairākām dzīvojamām mājām, kuras līdz šim nav pārvaldījis SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Vienlaicīgi SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” kā pārvaldnieks aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un turpmāko sadarbību ar SIA “Ogres Namsaimnieks”, noslēdzot savstarpēju pārvaldīšanas līgumu. Lai pārvaldīšanas līguma noslēgšana būtu sekmīga, aicinām dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem un ieinteresētiem!

Related Posts

Arhīvi