Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par turpmāko sadarbību ar dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām un kontaktpersonām

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) informē, ka valdes loceklis Kaspars Grīnbergs 2019.gada 27.martā ir izdevis rīkojumu Nr.1-4/29 “Par nolikumu “Par māju vecākajiem””. Saskaņā ar minēto rīkojumu, ar 2016.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.70 apstiprinātais Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums “Par māju vecākajiem” (turpmāk – Nolikums) bija spēkā līdz 2019.gada 31.martam, kā arī sadarbības līgumi, kas noslēgti ar dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām (māju vecākajiem), bija spēkā līdz 2019.gada 31.martam. Ņemot vērā minēto, no 2019.gada 01.aprīļa gan Nolikuma, gan sadarbības līgumu darbība tika pārtraukta.

Vienlaicīgi, 2019.gada 31.martā noslēdzās pārejas periods, kurā Pārvaldnieks sadarbojās ar tām dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, kuras par tādām bija ievēlētas ar dzīvokļu īpašnieku, kuri pārstāv mazāk kā divas trešdaļas no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem, lēmumu. Kā jau Pārvaldnieks informēja iepriekš, ja līdz šim termiņam dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav pieņēmusi lēmumu par pilnvarotās personas ievēlēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pilnvarojums nav saistošs Pārvaldniekam no 2019.gada 01.aprīļa.

Pārvaldnieks paskaidro, ka tām pilnvarotajām personām, kuras ievēlētas ar vismaz divām trešdaļām dzīvokļu īpašnieku balsu no visiem dzīvokļu īpašumiem, pēc 2019.gada 01.aprīļa tiks ņemts vērā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā (dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai aptaujas protokolā) ietvertais pilnvarojums. Ja dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona pirms 2019.gada 01.aprīļa ir ievēlēta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismas divas trešadaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem) un tai ir noteikts pārstāvības pilnvarojuma apjoms, tad atkārtoti pēc 2019.gada 01.aprīļa nav nepieciešams pārvēlēt dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu.

Ar tām dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, kuras par tādām bija ievēlētas ar dzīvokļu īpašnieku, kuri pārstāv mazāk kā divas trešdaļas no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem, bet vairāk nekā pusi no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem, lēmumu, Pārvaldnieks sadarbību turpinās kā ar dzīvokļu īpašnieku kopības kontaktpersonām.

Ņemot vērā minēto, turpmāk būs šāda situācija attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvību:

1.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja bez kontaktpersonas vai pilnvarotās personas – dzīvokļu īpašnieku kopība nav pieņēmusi lēmumu par kontaktpersonas vai pilnvarotās personas ievēlēšanu;

2.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir kontakpersona – dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu par kontaktpersonas ievēlēšanu informācijas apmaiņai ar Pārvaldnieku. (Par dzīvokļu īpašnieku kontakpersonas ievēlēšanu ir nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem);

3.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir ievēlēta pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlējusi personu, kurai ir dots pilnvarojums pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopības intereses attiecībās ar trešajām personām, tai skaitā ar Pārvaldnieku.

(Par dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas ievēlēšanu ir nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismas divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem).

Pārvaldnieks ar dzīvokļu īpašnieku kopības kontaktpersonām un pilnvarotajām personām turpmāk sadarbības līgumus neslēgs, bet savstarpējo sadarbību turpinās, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ar kuru ievēlēta dzīvokļu īpašnieku kopības kontaktpersona vai pilnvarotā persona un noteikts tās pilnvarojuma apjoms (noteiktā pilnvarojuma apjoma ietvaros).

Pārvaldnieks informē, ka neatkarīgi no tā vai dzīvokļu īpašnieku kopība ir ievēlējusi kontaktpersonu vai pilnvaroto personu, jebkuram dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam ir tiesības vērsties pie Pārvaldnieka par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem, kas attiecas uz dzīvojamo māju, kurā viņš ir dzīvokļa īpašnieks.

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas atlīdzības iekasēšana un izmaksāšana nav pārvaldīšanas darbība, un tās samaksa ir labprātīga, Pārvaldnieks atgādina, ka rēķinos par pakalpojumiem, kas saņemti pēc 2019.gada 01.aprīļa, neiekļaus apmaksas pozīciju – “mājas vecākā atlīdzība”. Tomēr, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, kā arī Pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieku kopība vienosies par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas turpmāku pārvaldīšanu, noslēdzot pārvaldīšanas līgumu, tad Pārvaldnieks nodrošinās informāciju dzīvokļu īpašniekiem izrakstītajos rēķinos par iespējām veikt samaksu dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai, atlīdzību pārskaitot uz pilnvarotās personas bankas kontu vai samaksājot Pārvaldnieka kasē, norādot maksājuma mērķi. Minētā informācija rēķinos tiks iekļauta, ja šādu lēmumu būs pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem un parakstījuši atbilstošu apliecinājumu.

Pārvaldnieks saņemtos līdzekļus no dzīvokļu īpašniekiem par dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas atlīdzību, kas iemaksāti Pārvaldnieka kasē, pārskaitīs tikai tādā apmērā, kādā tie saņemti, kā arī neveiks nekāda veida parāda piedziņas darbības pret dzīvokļu īpašniekiem, kuri šo maksājumu nebūs veikuši. Atlīdzības samaksa pilnvarotajai personai ir dzīvokļa īpašnieka brīvpratīgs maksājums.

Dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja arī pieņemt lēmumu par atlaides piešķiršanu apsaimniekošanas maksai un/vai iemaksām uzkrājumu fondā dzīvoklim, kura īpašnieks ir pilnvarotā personai un/vai arī pilnvarotā persona ir deklarēta šājā dzīvoklī. Par atlaides piešķiršanu būs jāpieņem dzīvokļu īpašnieku lēmums un Pārvaldniekam jāiesniedz atbilstošs apliecinājums, kuru  parakstījuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Piemērotās atlaides summa tiks sadalīta uz tiem dzīvokļiem, kuru īpašnieki būs pieņēmuši attiecīgo lēmumu un parakstījuši atbilstošu apliecinājumu.

Šobrīd Pārvaldnieks turpina darbu pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumu sakārtošanas, kā arī risina jautājumus, kas saistīti ar dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas atlīdzības izmaksas vai atlaides piemērošanas nodrošināšanu.

Šajā pārmaiņu procesā Pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas būt saprotošiem un turpināt pildīt savus pienākumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajam pilnvarojumam, jo izmaiņas skar līdzšinējās “mājas vecākā atlīdzības” izmaksas kārtību, nevis dzīvokļu īpašnieku kopības uzticētos pienākumus un sadarbības jautājumus ar Pārvaldnieku!

Cerot uz turpmāku sadarbību,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”

Related Posts

Arhīvi