Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Māju vecākajiem skaidro dzīvojamo māju pārņemšanas kārtību

Š. g. 14. martā notikušajā dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu sapulcē SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs aicināja dzīvokļu īpašnieku pārstāvjus organizēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Tādējādi tiktu īstenotas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” prasības, uzsvēra K.Grīnbergs. Dzīvokļu īpašnieki Ogrē savā valdījumā pārņēmuši tikai dažas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un vairums no tām joprojām atrodas pašvaldības valdījumā. Tādā veidā dzīvokļu īpašnieki pilnībā neizmanto tiem likumā noteiktās tiesības pašiem izvēlēties savu apsaimniekotāju un citus pakalpojumu sniedzējus. Piemēram, dzīvojamās mājas piegulošās teritorijas apsaimniekošanu un virkni citu darbu dzīvokļu īpašnieki var deleģēt gan līdzšinējam apsaimniekotājam – SIA “Ogres Namsaimnieks”, gan kādai citai juridiskai vai fiziskai personai, gan veikt paši, ja vēlas šādi ietaupīt līdzekļus. Dzīvokļu īpašnieku kopībai arī pašai būtu jālemj, kas un kādus plānotos darbus veiks viņu īpašumā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļas vadītāja Sanita Zīverte aicināja dzīvokļu īpašniekus, pārņemot dzīvojamās mājas savā valdījumā, “kļūt par īstiem saimniekiem savās mājās”. Viņa iepazīstināja ar dzīvojamo māju pārņemšanas kārtības juridisko pusi. Vispirms jāorganizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, lai kopīgi lemtu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Dzīvokļu īpašniekiem arī jāvienojas par pārvaldīšanas līguma tekstu un jāpilnvaro persona, kas veiks ar dzīvojamās mājas pārņemšanu saistītās juridiskās darbības. Lai pārņemtu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Savukārt K.Grīnbergs pauda gatavību, pēc dzīvokļu īpašnieku aicinājuma, iedzīvotāju sapulcēs nodrošināt savu speciālistu klātbūtni, kas varētu izskaidrot gan ieguvumus no dzīvojamo māju pārņemšanas, gan veicamās darbības, kā arī sagatavot dzīvojamo māju pārņemšanai nepieciešamo dokumentāciju. Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi tipveida pārvaldīšanas līguma projektu un SIA “Ogres Namsaimnieks” šobrīd strādā pie minētā līguma pielāgošanas saviem darbības principiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavoto līguma projektu tuvākajā laikā paredzēts nosūtīt gan dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām, gan publicēt uzņēmuma mājaslapā, aicinot uz diskusiju par līguma galīgo redakciju.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība ar balsu vairākumu nevēlēsies vai nespēs pārņemt dzīvojamo māju savā valdījumā, tās apsaimniekošana turpināsies līdzšinējā kārtībā. Tas gan kavētu apsaimniekošanas jomas sakārtošanu pilsētā.

Jau ziņots, ka 1.aprīlī beidzas pārejas periods, pēc kura dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu atlīdzību vairs nevarēs saņemt kā līdz šim, kad tai nepieciešamos līdzekļus apsaimniekotājs iekasēja no visiem dzīvokļu īpašniekiem un izmaksāja “māju vecākajiem”. Likums nosaka, ka lēmums – maksāt vai nemaksāt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – ir katra dzīvokļa īpašnieka brīva izvēle.

Ja dzīvokļu īpašnieki un SIA “Ogres Namsaimnieks” kā pārvaldnieks savstarpēji vienosies par dzīvojamo māju turpmāku pārvaldīšanu, noslēdzot savstarpēju pārvaldīšanas līgumu, kā arī tiks panākta vienošanās, ka pārvaldnieks papildus pārvaldīšanas darbībām veiks arī starpniecību dzīvojamās mājas pilnvarotās personas (mājas vecākā) atlīdzības izmaksāšanā, tad dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām arī turpmāk būs iespēja saņemt atlīdzību par savu darbu ar SIA “Ogres Namsaimnieks” starpniecību.

Dzīvokļu īpašniekiem par pilnvarotās personas (mājas vecākā) atlīdzību būs jāpieņem atbilstošs lēmums un, pamatojoties uz šo lēmumu, SIA “Ogres Namsaimnieks” izveidos norēķinu sistēmu samaksas administrēšanai.

Vadoties pēc Liepājas pieredzes, SIA “Ogres Namsaimnieks” vērtē iespējas arī Ogrē, pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, dzīvoklim, kurā dzīvo “mājas vecākais”, piemērot apsaimniekošanas maksas atlaidi un atbrīvot no iemaksas remontu-uzkrājumu fondā.

Related Posts

Arhīvi