Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām pagrabtelpās un dzīvokļos

Daļā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2022. gadā tiks veikti plānotie inženierkomunikāciju nomaiņas darbi, tādi kā kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens, kā arī apkures stāvvadu / guļvadu maiņa, noslēgventiļu maiņa, cauruļvadu izolēšana.

Lai veiktu plānotos darbus, var būt nepieciešams piekļūt inženierkomunikācijām pagrabtelpās un dzīvokļos – tajos atrodas inženierkomunikācijas, kas nepieder atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem, bet ir visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Tās ir dzīvojamās mājas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un iekārtas, tai skaitā atsevišķā dzīvokļa īpašuma robežās esošie sildelementi (radiatori, konvektori), ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām.

Ja dzīvokļu īpašnieki liedz darbu veicējiem savlaicīgu piekļuvi inženierkomunikācijām individuālos dzīvokļos vai pagrabtelpās, var rasties situācijas, kad plānotos darbus nevar pabeigt iecerētajā termiņā.

Inženierkomunikācijām var būt nepieciešams piekļūt arī, lai apsekotu tās, piemēram, lai konstatētu, kāds ir esošo inženierkomunikāciju stāvoklis.

Piekļuve inženierkomunikācijām mēdz būt nepieciešama arī avārijas gadījumos, piemēram, plīstot ūdens stāvvadam. Ja stāvvads plīsis konkrētā dzīvoklī, visai kāpņu telpai tiek noslēgta ūdens padeve līdz brīdim, kad dzīvokļa īpašnieks nodrošina piekļuvi inženierkomunikācijām savā dzīvoklī un ir iespējams veikt nepieciešamos remontdarbus.

Atgādinām, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot dzīvokli (Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pants).

Aizliegts aizbūvēt šahtas dzīvokļos

Iekļūstot dzīvoklī, nereti tiek konstatēts, ka inženierkomunikāciju šahta ir noslēgta, piemēram, attiecīgā siena tualetē ir noklāta ar flīzēm, sēdpoda skalojamā kaste ir iebūvēta sienā u. tml. Dzīvokļa īpašniekam pašam jāspēj atvērt un pēc remontdarbu veikšanas aizvērt inženierkomunikāciju šahtu. Ja to nav iespējams izdarīt, siena tiek uzlauzta, lai varētu veikt nepieciešamos remontdarbus. Patvaļīgas šahtas aizbūvēšanas gadījumos kosmētiskais remonts pēc uzlaušanas jāveic dzīvokļa īpašniekam par saviem līdzekļiem, nodrošinot, lai turpmāk inženierkomunikācijām varētu brīvi piekļūt.

Jānodrošina piekļuve pagrabtelpām

Inženierkomunikāciju bojājumi notiek arī pagrabtelpās, kuras nereti ir aizslēgtas vai aizkrāmētas ar mantām. Ja inženierkomunikācijām nevar operatīvi piekļūt, tiek kavēti avārijas novēršanas darbi, radot papildu zaudējumus visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Svarīgi!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus:

  • Uzturēt pagrabā kārtību, lai būtu iespējams bez kavēšanās piekļūt inženierkomunikācijām;
  • Norādīt pie attiecīgās pagrabtelpas sava dzīvokļa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieku;
  • Nodot saziņai savu kontaktinformāciju dzīvojamās mājas pārstāvim (ja tāds ir) un pārvaldniekam;
  • Informēt pārvaldnieku, ja dzīvoklis ilgstoši paliek neapdzīvots, un sniegt informāciju par personu, ar kuru var sazināties, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi iekļūt dzīvoklī.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par piekļuves nodrošināšanu inženierkomunikācijām!

Related Posts

Arhīvi